03/18

Med hverandre – for hverandre

Gjennom prosjektet og utvikling av metoden Aktive sammen vil en jobbe metodisk og systematisk for å vedlikeholde og utvikle sosialt nettverk til mennesker som av en eller annen årsak ikke kan ivareta dette på egenhånd.

Vennesla Frivilligsentral, Vennesla kommune og Nasjonal kompetansetjeneste, for barn og unge med funksjonsnedsettelser, har med tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet, utviklet og gjennomført prosjektet: Aktive Seniornettverk, basert på metoden Aktive Sammen, utviklet av professor Jorunn Midtsundstad ved Universitetet i Agder. Vennesla Frivilligsentral har administrert og ledet gjennomføringen av prosjektet.

Prosjektet Aktive seniornettverk setter fokus på å tilrettelegge for aktivitet og fellesskap både organisatorisk og i handling, for personer over 65 år. Gjennom prosjektet og utvikling av metoden Aktive sammen vil en jobbe metodisk og systematisk for å vedlikeholde og utvikle sosialt nettverk til mennesker som av en eller annen årsak ikke kan ivareta dette på egenhånd. Prosjektet tar opp i seg flere av de perspektiver som skisseres i Meld. St. 15 (2017 – 2018) Leve hele Livet.Metoden Aktive Sammen, kan oppsummeres slik:

· Metoden tar utgangspunkt i den enkeltes behov for aktivitet og deltagelse· Metoden legger opp til at den enkelte skal delta i utformingen av sitt tilbud
· Metoden involverer frivillige i et samarbeid mellom kommunen og frivillige organisasjoner/frivilligsentral
· Metoden tar et tydelig hensyn til personens funksjon
· Metoden kartlegger hva som skal til for at personen kan delta og være aktiv (Hva er viktig for deg)

Personens egne ønsker + Tilrettelegging av miljøfaktorer = Økt aktivitet og deltagelse (Midtsundstad, A. og Midtsundstad, J. (under pubisering): Aktive sammen. Lorentzen, G og Midtsundstad, A (red).

Rapporten konkluderer med at prosjektet Aktive seniornettverk i Vennesla har vært et vellykket prosjekt på mange nivåer og områder. Prosjektet har tydelig vist at systematisk metodisk arbeid – gjennom metoden: Aktive sammen – har gitt resultater. Men resultatene har ikke kommet av seg selv.

Les hele rapporten her.