07/17

Registerdata innan pleie- og omsorgssektoren

Siktemålet med denne rapporten er å gje ein kort oversikt over kva for registerdata som finst innan omsorgsforskingssektoren i Noreg.

Innleiingsvis startar me rapporten med å kort gjere greie for kva registerdata er for noko. I rapportens hovuddel ser me konkret på eit utval av ulike kjelder til registerdata som potensielt kan nyttast i samband med forsking på omsorgsfeltet. Rapporten er skriven på ein slik måte at dei som ikkje har erfaring med registerdata skal kunne få utbytte av rapporten. Det er derfor lagt vekt på å vise til konkrete dømer på bruk av registerdata i forskingssamanheng og kva moglegheiter kopling av ulike data og register kan gje. Me startar rapporten med ein meir ålmenn gjennomgang av kva registerdata er for noko og kva for føremon som er knytt til registerdata som datakjelde. Deretter trekker me fram dei mest sentrale registra som tematisk dekkjer områda innan omsorgsforskinga. Her trekker me inn både data som finst på individnivå og på kommunenivå. Til slutt ser me på nokre dømer på forsking som er tematisk orientert mot helse- og omsorgssektoren og som har nytta registerdata.

Les hele rapporten her.