05/17

Retorikk og Realiteter

Planlegging for framtidens helse- og omsorgsoppgaver i kommunene – 2015 – 2025

SAMMENDRAG
Vårt arbeid med framtidens omsorgstjeneste startet høsten 2008. Høgskolen i Telemark ved Senter for omsorgsforskning Sør, fikk i oppdrag fra Helse- og Omsorgsdepartementet å gjennomføre en kartlegging av status i omsorgsplanarbeidet i norske kommuner. Bakgrunnen for dette var Stortingsmelding nr. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening. Vår rapport ble publisert i Rapport nr. 1, 2009 ved Senter for omsorgsforskning Sør. Rapporten viste en nokså haltende oppfølging av Stortingsmelding 25. Planarbeidet var i gang, men var langt fra tilfredsstillende.

Vi fulgte dette opp med en ny Studie i 2011, publisert i 2014. Denne fikk betydelig oppmerksomhet. Vi pekte i denne rapporten på en fortsatt stykkevis og delt og ujevn oppfølging av St.meld. nr. 25. I rapporten drøftet vi tentativt om Kommunereformen kunne komme til å bli en konkurrent til arbeidet med beredskap i framtidas omsorgstjeneste. Vi fremmet også et forslag om å etablere et system med kommunal Tilstandsrapport for Helse- og omsorgsoppgavene som grunnlag for planlegging og beslutninger i den videre utvikling av sektoren både på kommunalt og nasjonalt nivå. Vi fant spørsmålene fortsatt aktuelle og presserende. Vi valgte derfor å gjennomføre en ny undersøkelse i 2015.

Det er resultatene fra denne undersøkelsen som presenteres her. I vårt arbeid har vi lagt vekt på å gi en bred belysning av de statlige intensjoner på feltet og ulike empiriske studier som har bidratt til å belyse et komplekst og mangfoldig felt av offentlig politikk og forvaltning.

Les hele rapporten her.