Evaluering av studiet «Pårørendearbeid innen lindrende omsorg»

Evaluering av studiet «Pårørendearbeid innen lindrende omsorg»

Mange pårørende står i utfordrende omsorgsoppgaver uten nok støtte (Helse- og omsorgsdepartementet, 2011). En ny pårørendepolitikk er nødvendig, hvor det er svært viktig å ta vare på pårørende med store omsorgsbelastninger. Arbeidet med pårørende til alvorlig syke og døende er utfordrende for helsepersonell (Landmark, Svenkerud, & Grov, 2012). En av grunnene til dette kan være manglende kompetanse innen området (Runkle, Wu, Wang, Gordon, & Frankel, 2008). 

Prosjektets overordnede mål var å styrke kompetansen til ansatte i Hamar kommune i pårørendearbeid innen lindrende omsorg. Utviklingssenter for hjemmetjenester i Hedmark, Hamar kommune har utviklet et høgskolestudium som har fått navnet Pårørendearbeid innen lindrende omsorg (15 studiepoeng). Studiet ble gjennomført med første studentkull våren 2014. Målgruppen for studiet var personer som bidrar i det lindrende omsorgstilbudet i kommunen, institusjoner og i frivillige organisasjoner i lokalmiljøet. 

Studiet har blitt evaluert gjennom både spørreskjema før og etter studiet og intervjuer i etterkant. Resultatene fra spørreskjema før studiet viste at det var flere områder hvor studentene hadde behov for økt kompetanse. Gjennom studiet har studentene særlig fått økt kompetanse innen forskning og utviklingsarbeid på området, verktøy og metoder innen lindrende omsorg og den lindrende omsorgens posisjon i sentrale dokumenter. 

I intervjuer fortalte informantene at studiet hadde bidratt til en økt bevissthet om pårørendearbeid. De var også svært fornøyd med innholdet og foredragsholderne i studiet. Informantene opplevde at de var tryggere og i større grad tok initiativ til utfordrende samtaler etter studiet, samt at de hadde fått kjennskap til et systematisk kartleggingsskjema til bruk i pårørendearbeidet. Det var ønskelig at studentene skulle bidra til å spre kompetansen de hadde opparbeidet seg, og det ble derfor igangsatt tilbud om refleksjonsgrupper, og presentasjoner av fordypningsoppgavene. Disse tiltakene for videreutvikling og videreføring av kunnskapen i tilknytning til kurset ble avsluttet på grunn av manglende oppmøte. Årsaker til den lave oppslutningen kan være at flere av samlingene etter avlagt eksamen, ikke ble informert om i forkant av studiet. Andre grunner kan være trang kommuneøkonomi som gjorde det vanskelig å komme fra jobb utover forelesningsdagene. I tillegg ser det ut til at flere opplevde seg som ferdig med studiet etter eksamen, og derfor ikke ville bruke egentid (pausen i arbeidsdagen) til videreføring av kompetanse. I organisasjonsutvikling er en avhengig av å benytte seg av, og videreføre, kompetanse som finnes hos enkeltindividet på en arbeidsplass, så det er ønskelig å få et fokus på dette innad på arbeidsplassene. Kunnskapsbasert praksis på arbeidsplassene er et konkret tiltak man kan se er viktig ut fra resultatene i denne evalueringen. 

Les hele rapporten her