Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering

Pilotstudie om teambasert planlegging og innføring av Stjørdalsmodellen

Rapporten omhandler planlegging og åtte måneder utprøving av Stjørdalsmodellen for hverdagsrehabilitering. Stjørdal kommune har fra og med 01.09.2014 et toårig prosjekt med utprøving av hverdagsrehabilitering i et omsorgsdistrikt. Foruten prosjektleder er tverrfaglig team bestående av ergoterapeut, fysioterapeut, omsorgsarbeidere med videreutdanning i rehabilitering og sykepleier engasjert i prosjektet. Rapporten fokuserer teamets erfaringer og løsninger på samarbeid, planlegging og utprøving av rehabiliteringsmodellen. 

Metode: Undersøkelsen har karakter av følgestudie om teamets erfaringer fra planleggingsfasen, første utprøvingsfase (to måneder) og en seks måneders fase med videre utprøving av rehabiliteringsmodellen. Data ble samlet i fokusgruppeintervjuer med rehabiliteringsteam og prosjektleder etter to måneders utprøving og åtte måneders utprøving av Stjørdalsmodellen for hverdagsrehabilitering. 

Resultater: Tema var «Teambasert virksomhetsutvikling» i planleggingsfasen, «Målrettet modellutprøving» i fasen med oppstart og to måneder utprøving, og «Verdiforankret tverrprofesjonell hverdagsrehabilitering» i neste fase. 

Konklusjoner: Teambygging, verdiforankring, fokus på person, mål og forløp, samt kombinasjonen av yrkesspesifikt ansvar, primærkontakt og oppgaveoverlapping i teamet fremtrer som suksessfaktorer ved Stjørdalsmodellen for hverdagsrehabilitering.

Klikk her for å lese rapporten.