Funksjonaliteten til baderom i sjukeheimar

11 Funksjonaliteten til baderom i sjukeheimar

Enkelte bebuarar i sjukeheim er sjeldan og aldri på WC. Tidlegare studiar viser at baderomsfasilitetane i helseinstitusjonenr ikkje er optimale for sjuke og pleietrengjande. 

Idear om korleis sjukeheimar og omsorgsbustader bør vere utforma 

Offentlege føringar tilseier at bueiningar i sjukeheimar med tilhøyrande bad bør vere utforma slik at bebuar ikkje må skifte bueining om pleiebehova endrar seg. 

Les rapporten her