Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS

3 Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS

Prosjektet er eit del-prosjekt av det Midt-norske Velferdsteknologiprosjektet der hovudmålet er at brukarar og deira pårørande skal oppleve ein trygg kvardag gjennom bruk av individuelt tilpassa velferdsteknologiske løysningar. 

Føremålet med prosjektet var å samle erfaringar om sporing ved hjelp av Global Positioning System (gps) og om slik sporing kunne vere med å gje brukar og pårørande auka livskvalitet i form av meir tryggleik og fridom. Brukarane sin medverknad skulle være sentral i utviklinga av ein tildelingsmodell. 

Denne rapporten ønskjer å gje svar på: 

  • Kva forventningar har brukarar, pårørande og helsepersonell til bruk av sporingsteknologi? 
  • Kva erfaring har dei same aktørane etter at sporing har vorte prøvd ut? 

Les rapporten her