Kommersielle aktører innen kommunal eldreomsorg

4 Kommersielle aktører innen kommunal eldreomsorg –en kartlegging

Sluttrapport fra en pilotstudie

Denne rapporten er skrevet på initiativ fra Senter for omsorgsforskning - Vest. Den utgjør en sluttrapport fra et pilotprosjekt som dreiet seg om å kartlegge private kommersielle aktører innen kommunal eldreomsorg. Prosjektarbeidet ble utført i årsskiftet 2009/10 og sluttrapporten forelå våren 2010. I forkant av denne etterfølgende publisering, ble det lagt til noen oppdateringer gjeldende pr 1. desember 2011. Oppdateringene ble hentet inn via telefonsamtaler med sentrale aktører på feltet. 

Rapporten fokuserer på tre typer av tjenester: sykehjemstjenester, hjemmehjelpstjenester og hjemmesykepleietjenester. Disse tjenestene har i løpet av de åtte siste årene, det vil si siden 2003, i stigende grad fått innslag av private markedsaktører, selv om tjenestene hører inn under et kommunalt ansvar. 

Les rapporten her