Trude Fløystad Eines

Slik lærte pasienter, pårørende og ansatte å snakke sammen

De ansatte på sykehjemmet jobber kontinuerlig for å gi pasientene god pleie. Men er det den pleie og omsorg som pasientene ønsker?

– Ledere og ansatte på sykehjem har som regel en klar intensjon om å bli bedre i det faglige arbeidet. Men ofte renner god vilje ut i sanden, fordi det ikke settes av nok tid til å planlegge og gjennomføre endringsprosesser eller å ta i bruke nye og bedre rutiner.

Det sier Trude Fløystad Eines, førstelektor ved Høgskolen i Molde. 

Lærte å lytte

I rapporten Morgendagens sykehjem - fra pilot til implementering? har hun sammen med kollegaer evaluert et prosjekt hvor ledere og ansatte, pasienter og pårørende har samarbeidet med tjenestedesignere. Målet har vært å utvikle nye og forbedrede tjenester til beste for pasientene og de ansatte.

De har sett på hva som skal til for at ansatte skal lytte til og lære av hverandre, og hvordan ansatte, pasienter og pårørende bør samarbeide tettere for å øke den gjensidige forståelsen.

Ville ha varig endring

Rapporten er utgitt av Senter for omsorgsforskning på oppdrag fra Kristiansund kommune. Den beskriver erfaringene til pårørende, ansatte og lederes ved et sykehjem som har brukt tjenestedesign i en endringsprosess. Målet var å fremme varig endring og innovasjonsprosesser.

Sykehjemmet tok i bruk tjenestedesign. Dette er en metodikk der ansatte, pårørende og pasienter fikk mulighet til å fortelle om sin situasjon og sine ønsker. Kort fortalt jobbet de tett sammen i gruppearbeid. Samtalene her bidro til at alle følte seg sett, og de ansatte ble bedre kjent med hverandres faglige ståsted, roller og ansvar.

Testet ut ideer

For eksempel ble det brukt mye tid på å teste ut forslag til endringer fortløpende i prosjektperioden for å se om de var gode i praksis. Hensikten her var å unngå å implementere ideer som ikke fungerer

I den kvalitative studien ble det brukt fokusgruppeintervju som metode. 17 ansatte, seks pårørende og tre ledere deltok i til sammen fem ulike grupper.

De ansatte ved sykehjemmet satte pris på at tjenestedesignerne benyttet flere og og for dem nye metoder og teknikker for at både pasienter, pårørende og ansatte skulle samhandle for å utarbeide nye forslag til bedre drift av sykehjemmet.

Klagde på lederne

Likevel var flere ansatte frustrerte fordi det tok lang tid før noe skjedde når de ga tilbakemeldinger til sine ledere underveis i prosjektet. Dette førte til at noen ansatte følte de ikke ble tatt på̊ alvor av sine ledere.

Pårørende var mest opptatt av at pasientene får sykepleie av høy kvalitet. Flere syntes det var frustrerende å gi beskjeder og tilbakemeldinger uten at det skjedde noe.

En av dem sa:

«Hvorfor kan ikke de ansatte ta med seg kaffekoppene og sette seg sammen med pasientene istedenfor å sette seg på̊ vaktrommet å snakke om andre ting? Dette er et lederansvar, altså̊».

Har ikke samme innsikt

En leder sa etter prosjektperioden:

– Vi har fått innspill fra tjenestedesignerne om viktigheten av å involvere de ansatte gjennom hele endringsprosessen ved sykehjemmet. Vi ledere sitter jo ikke med den samme innsikten som de ansatte, så jeg skjønner nå̊ mer hvorfor vi må̊ ta de på̊ alvor og involvere de mye mer når ting skal endres.

Avdelingslederne forteller videre at de etter prosjektet opplevde det enklere å planlegge og lede sine ansatte fordi de har fått en tydeligere fordeling av arbeidsoppgaver, roller og ansvar. 

Trenger dedikerte ledere

Rapporten oppsummerer blant annet med at implementering av nye ideer krever dedikerte prosjektledere til å lede arbeidet for bedre samhandling i en endringsprosess.

– Hvis målet er implementering av bedre arbeidsmetoder der alle har hatt mulighet til å si hva som er viktig for dem, bør tjenestedesignere involveres i alle ledd av prosessen fra planlegging til implementering for å fullføre prosjektet, sier Eines.

Vil ha mer innovasjon

Hun mener det vil bli stadig mer behov for at sykehjem planlegger og gjennomfører innovasjonsprosesser der ansatte, pasienter og pårørende blir lyttet til og involvert.

– Funnene i studien kan tyde på at tjenestedesign kan være en egnet metodikk for å bygge opp bedre tjenester slik tjenestemottakerne ønsker det, sier hun.