Heidi Haukelien 2

På fornavn med hjelperne

Innovasjon i omsorgssektoren blir ofte forbundet med velferdsteknologi, men det er innovasjon å flytte måltidet på et sykehjem hvis det gir økt appetitt, det er innovasjon å tilby en frivillig ruslevenn, hvis det gir bedre helse og det er innovasjon å gi brukerne John, når det er John de trenger.

Frisk Bris i Bamble

Frisk Bris er et tilbud som gis i Bamble kommune. Senteret har ni ansatte og tilbudet består av individuell rehabilitering som skal bidra til mestring og deltakelse i samfunn og arbeidsliv. Heidi Haukelien er førsteamanuensis på Senter for Omsorgsforskning ved Universitetet i Sørøst-Norge og seniorforsker ved Telemarksforsking. Hun har evaluert Frisk Bris og mener den viktigste suksessfaktoren er at brukerne får én person å forholde seg til. Det være seg John, Ole, Inger-Marie eller en av andre.

Mer informasjon om Frisk Bris her.

To runder evaluering

I 2015 gjennomførte Senter for omsorgsforskning den første evalueringen av Frisk Bris. Denne evalueringen bygger på intervjuer, dokumentstudier, surveys og deltakende observasjon.

Rapporten fra den første evalueringen kan du lese her.

Året etter tok leder for Frisk Bris, Henning Weider, kontakt med Senter for omsorgsforskning på nytt med tanker om en evaluering av de eksterne relasjonene. Forsker og førsteamanuensis Heidi Haukelien brettet opp ermene. 

Samarbeid på tvers

– Det er gjennomført individuelle, kvalitative intervjuer og fokusgruppeintervjuer for å få innsikt i hvordan samarbeidet fungerer på tvers av etater, og samtidig få innspill til hva som kan være forbedringspunkter, forteller Heidi Haukelien.

Et utvalg samarbeidspartnere fra kommunen, NAV, DPS, tidligere arbeidsgivere og tidligere brukere har dannet grunnlaget for den nye evalueringen, og faktum er at folk er så fornøyde at det har vært vanskelig å finne forbedringspotensial.

Fra veiviser til stifinner

– Generelt har det vært vanskelig å få innspill til hva Frisk Bris kan gjøre bedre. Både arbeidstakerne, arbeidsgiverne, kommunen, NAV, DPS og de ansatte ved Frisk Bris er begeistret for samarbeidet, sier Heidi Haukelien. 

Hun ser mange suksessfaktorer:

  • Brukere og samarbeidsparter har én person å forholde seg til
  • Denne personen blir en stifinner i jungelen av tjenester og tilbud
  • Man har et oppstartsmøte hvor man forplikter seg gjensidig
  • Man har tett oppfølging og ukentlige møtepunkter
  • Ulikt sammensatte team tar utgangspunkt i den enkeltes behov
  • Man har ansatte med inngående kjennskap til tjenester og tilbud
  • De ansatte gjør seg svært tilgjengelige for «sine» brukere
  • Kommunen våget å satse på noe man ikke visste utfallet av

– Organiseringen av offentlig sektor er preget av fragmentering av tjenestene, og mange brukere opplever at det på ingen måte er sømløse tjenester de eventuelt får tilgang til. Tvert imot er det mye dokumentasjon på at brukere av offentlige tjenester, enten det er NAV, psykisk helsehjelp innenfor primær- eller spesialisthelsetjenesten, omsorgstjenester for eldre eller arbeidsrehabilitering, opplever at terskelen for å få hjelp øker. Det er her Frisk Bris har en viktig funksjon, sier forskeren fra Telemark.

På fornavn med hjelperne

Både brukere og samarbeidsparter sier det har stor betydning at de får ett menneske å forholde seg til. Heidi Haukelien forteller at dette er gjennomgangstonen i tilbakemeldingene.

– Posisjonen til Frisk Bris, bidrar til å skape en bro mellom etater som for en del brukere kan oppleves å stå langt fra hverandre. Brukerne trekker fram at de får en med seg på laget som kjenner systemet, som vet hvilke tilbud og tjenester som finnes, hvilke rettigheter og plikter som ligger til grunn for disse. De får noen med seg til fastlegen som kan stille de riktige spørsmålene, de kan får hjelp til å fylle ut riktig skjema på NAV eller til å finne veien til DPS.

Forsker og førsteamanuensis Heidi Haukelien får mulighet til å studere Frisk Bris ytterligere gjennom det NFR-finansierte prosjektet «Helsefremmande samarbeid for å styrke arbeidsdeltaking», et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor. Blant mye annet har hun her lyst til å se på økonomien i dette.

– Jeg er nemlig ikke i tvil om at dette er lønnsomt også økonomisk, avslutter hun.

Her finner du Heidi Hakelien sin evaluering fra 2018.