Faglig leder Cathrine Arntzen (til venstre) ved Senter for omsorgsforskning, nord, og ansvarlig redaktør Astrid Gramstad i Omsorgsbiblioteket ønsker velkommen til tre masterstudier med høy relevans for kommunale helse- og omsorgstjenester. (Foto: Monika Dybdahl Jakobsen)

– Kom til Tromsø for å ta mastergrad!

Høsten 2019 starter UiT Norges arktiske universitet tre flerfaglige masterstudier med høy relevans for kommunale helse- og omsorgstjenester: Master i aldring og geriatrisk helsearbeid, master i psykisk helsearbeid og master i helsefaglig utviklingsarbeid.

– Det stilles høye krav til at helsepersonell skal kunne orientere seg i og være kritiske til forskning. Derfor trenges det flere ansatte med høyere utdanning, sier Astrid Gramstad, ansvarlig redaktør i Omsorgsbiblioteket, og ansatt ved IHO, UiT Norges arktiske universitet.

Her finner du Omsorgsbiblioteket.

Opptak hvert tredje år

Kommunene skal ruste seg for å håndtere store utfordringer i framtida. Utviklingen innenfor helsepolitiske satsningsområder som kvalitetsreformen for eldre, velferdsteknologi, hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring, vil også øke etterspørselen på kompetente fagutøvere. Sammen med faglig leder ved Senter for omsorgsforskning, nord, Cathrine Arntzen, håper Gramstad på stor søknad til masterstudiene rettet mot kommunale helse- og omsorgstjenester.

Studienes innhold er utviklet i dialog med representanter for kommune- og spesialisthelsetjenester, brukerorganisasjoner, studenter og fylkeslege.

– Det er opptak bare hvert tredje år. Så det gjelder å søke nå, oppfordrer Gramstad.

Les mer om hvordan du søker og om opptak her.

Kan bytte ut emner

Alle studiene er fulle masterprogram på 120 studiepoeng. Studiene er deltidsstudier over tre år, og undervisningen er samlingsbasert (2 uker pr. 10 studiepoeng). Alle studiene består av fellesemner i vitenskapsteori, metode, prosjektutvikling og fagutvikling, kvalitet og nyskaping. I tillegg har de tre studiene fagspesifikke obligatoriske emner.

Videre tilbys valgfrie emner, som kan byttes ut med andre relevante emner som tilbys ved UiT eller andre universitet. Mastergradsoppgaven, som er en fordypning i et avgrenset område knyttet til eget fagfelt, skrives siste studieår og utgjør 40 studiepoeng.

Kan lede til PhD

For Master i helsefaglig utviklingsarbeid er studiested Tromsø. De to andre masterprogrammene har også studiested Tromsø, men det er mulighet for etablering av studiegrupper for de fagspesifikke emnene ved andre studiesteder ved tilstrekkelig antall søkere. Undervisning i fellesemner foregår i Tromsø.

Alle de tre masterstudiene kvalifiserer for undervisningsstillinger innenfor universitets- og høgskolesektoren, og gir mulighet til å gå videre med forskerutdanning på PhD-nivå.

Master i aldring og geriatrisk helsearbeid

Innholdet i studieprogrammet bygger på kunnskap fra forskning og erfaring og er grunnlag for å forstå og utøve god personsentrert omsorg og behandling til eldre mennesker med ulik sosial- og kulturell bakgrunn. Det innebærer spesialisert kunnskap om normale aldringsprosesser og om hvordan det oppleves å bli gammel. Studentene skal utvikle avansert kunnskap om forebygging, behandling, pleie og rehabilitering ved sykdom, lidelse og funksjonssvikt hos eldre på det personlige plan og knyttet til samfunnsmessige forhold.

Fullført masterutdanning gir spesialisert helsefaglig klinisk kompetanse innen fagfeltet aldring, geriatri, alderspsykiatri og eldreomsorg. Utdanningen kvalifiserer for å gjennomføre faglig utviklingsarbeid og for deltakelse i forskningsprosjekter. Utdanningen skal bidra til nytenkning og innovasjon gjennom å ta initiativ til, faglig ansvar for, organisere og iverksette relevante og hensiktsmessige helse- og omsorgstjenester til eldre. 

Master i psykisk helsearbeid

Studiet skal gi kompetanse i å utforme, iverksette og evaluere helsefremmende og sykdomsforebyggende tiltak innenfor feltet psykisk helsearbeid. Sentralt i studiet er kunnskap om hvordan psykiske helse og lidelser kan forstås ut fra forskning, teori og erfaringer og hvordan dette kommer til uttrykk i ulike flerkulturelle kontekster. Studentene skal utvikle kunnskap og ferdigheter som er nødvendig for å kunne utøve god personsentrert behandling og omsorg, samt bidra til bedre livskvalitet for mennesker med psykiske problemer og lidelser og deres pårørende. Sentralt i studiet er også utvikling og gjennomføring av forbedrings- og utviklingsarbeid i nært samarbeid med brukere, pasienter, pårørende, det sosiale nettverket, samt med andre fagpersoner i og utenfor helsevesenet. Bruk av helseteknologi for å optimalisere tjenester vektlegges i studiet. 

Fullført masterutdanning gir spesialisert kompetanse innen forebygging, behandling og rehabilitering i psykisk helsearbeid. Utdanningen kvalifiserer for å initiere, gjennomføre og evaluere faglige utviklingsprosjekter og for deltakelse i forskningsprosjekter. Studiet kvalifiserer for avansert klinisk yrkesutøvelse, faglig ledelse og fagutviklingsstillinger i helsevesenet.

Master i helsefaglig utviklingsarbeid

Dette masterstudiet skal møte behovet for helsepersonell som er høyt kvalifisert til å initiere og drive kvalitets-, endrings- og utviklingsarbeid i kommune- og/eller spesialisthelsetjeneste. Helse- og omsorgssektoren er i kontinuerlig utvikling, og oppgaver og oppgavefordeling er i endring. Fag og tjenester i endring fordrer fagutøvere med analytiske ferdigheter som evner å sikre kvalitet i helsetjenestene. Vi skal utdanne fagutøvere som kan igangsette, gjennomføre, evaluere og kritisk analysere endringsprosesser.

Gjennom studiet skal studentene utvikle sin kompetanse på håndtering av sammensatte helsefaglige problemstillinger. Studentene skal lære å håndtere komplekse prosesser der brukere inngår som sentrale samarbeidspartnere, og der tverrfaglig og sektorovergripende samarbeid er sentralt. Betydningen av helsepolitiske strømminger for helsefaglig praksis og forskning blir vektlagt.

Studiet kvalifiserer for faglig ledelse, fagutviklingsarbeid, prosjektledelse og prosjektarbeid. Studiet gir dessuten grunnleggende kompetanse i helsefaglig forskning.

Blir bedre til å utvikle prosjekt

– Det er viktig at ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester lærer å utvikle, drive og følge prosjekter for å bedre praksis, mener Cathrine Arntzen, som er sentral i utviklingen av emner på denne masterutdanningen.

Der grunnutdanningene har hovedfokus på å dyktiggjøre praktiske fagpersoner, får du med en mastergrad et bedre overblikk over praksisfeltet, analytiske ferdigheter og muligheten til å fordype deg i ditt eget interessefelt. Med en mastergrad ruster du deg ekstra godt til å jobbe ikke bare klinisk, men også med fagutvikling, forskning og til å påvirke politiske prosesser.

Søknadsfrist er 1.3.2019.