Torunn Kitty Vatnøy

Kompetansen bør heves i KAD

Hva kreves av sykepleierne i kommunen når de har fått ansvar for akuttinnleggelser? Hvilken kompetanse behøver de for å ta seg av mennesker med behov for øyeblikkelig hjelp? I en studie publisert i det anerkjente tidsskriftet Journal of Clinical Nursing skriver Torunn Vatnøy fra Senter for omsorgsforskning om viktigheten av sykepleiere med avansert kompetanse.

Tor-Ivar Karlsen og Bjørg Dale er medforfattere. Klikk her hvis du vil gå direkte til studien. Torunn Vatnøy forklarer at utganspunktet var manglende kunnskap.

Sammensatte sykdommer

– Andelen eldre vil øke i årene framover og vi får stadig flere gamle med sammensatte, kroniske og langvarige sykdommer. Andre har studert samhandlingsreformen og de kommunale akutte døgnenhetene før meg, men sykepleiernes erfaring og kompetanse har vært lite belyst i den forskningsbaserte evalueringen som finnes, sier hun.

Ansvar for sikkerheten

Torunn Vatnøy svarer dette når vi spør hva hun tenker er det viktigste de har funnet i denne studien:

– Studien viser at tilstanden til pasienter som legges inn på kommunale akutte døgnplasser kan være uforutsigbar og kompleks. Sykepleierne har et stort ansvar for sikkerheten til disse pasientene og det kreves avansert kompetanse for å ivareta dem på en trygg og omsorgsfull måte. Sykepleierne må kunne gjøre kompliserte kliniske observasjoner, de skal ta avgjørelser og sette i gang tiltak og må ha kompetanse til å ivareta pasienter med komplekse sykdomstilstander i et helhetlig omsorgsperspektiv. Variasjon i legetjenesten krever også at sykepleierne evner å ta gode beslutninger i potensielt kritiske situasjoner. Studien viser også at antallet sykepleiere på jobb, særlig om natten, oppleves som en utfordring, sier Torunn Vatnøy.

Her finner du mer om variasjon i omsorgtjenestene.

Artikkelen i Journal of Clinical Nursing forteller også at et samarbeidende, støttende og profesjonelt miljø er viktig for å kunne tilby gode tjenester og for å utvikle og styrke kompetansen i de kommunale akutte døgnenhetene. Vi spør hva Torunn Vatnøy håper at studien skal lede til. Hva bør vi gjøre eller ikke gjøre for å ta hensyn til den nye kunnskapen?

Behov for politisk prioritet

– Vi ønsker først og fremst å bidra til den generelle kunnskapsproduksjonen omkring kommunale akutte døgnenheter. Jeg mener det er viktig å synligjøre hvor avgjørende sykepleietjenesten er for å ivareta pasientsikkerheten i denne tjenesten. Det er vesentlig at sykepleierne her har avansert klinisk kompetanse. De tar vanskelige avgjørelser og står nærmest pasienten, de representerer kontinuitet i forløpet, legger premissene, og er bindeleddet mellom lege og pasient. Vi vil dessuten gjerne bidra til økt fokus på sykepleietjenesten ved kommunale akutte døgnplasser. Her er det behov for politisk prioritet og konkrete tiltak for å heve kompetansen, sier Torunn Vatnøy.