Aud Obstfelder, Nina Olsvold og Tone Elin Mekki. Foto: Sally Rosendahl, Marte Neverdal og Høgskolen i Bergen

Hva ønsker du deg til valget?

Helse- og omsorgssektoren er ikke den som har ropt høyest under valgkampen, derfor bestemte vi oss for å gi den ordet. Spørsmålet var som følger: Hvis du kunne styre den politiske debatten, hva skulle du ønske den handlet om nå mot slutten av valgkampen? Først ut er professor Aud Obstfelder.

Forskjell på teori og praksis

– Jeg skulle ønske den politiske debatten handlet om høyere utdanning. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten er et forskningssvakt område; det betyr at vi mangler kunnskap, men det betyr også, og dette er kanskje det viktigste, at vi mangler folk som kan lete fram kunnskapen, forstå den, og omsette den til praksis. Flere med høyere utdanning vil gi oss lærere og ledere som bidrar til en kunnskapsbasert praksis og penger spart i den andre enden. Både samhandlingsreformen, lovverket, og rådgivningen peker i retning av høyere utdanning, men i praksis legges det i liten grad til rette for økonomisk støtte, permisjon, og høyere lønn for høyere utdanning. I tillegg er det fagstillingene det går først utover når kommunen skal stramme inn, forteller Aud Obstfelder, professor ved Høgskolen i Gjøvik.

Førsteamanuensis Tone Elin Mekki ved Høgskolen i Bergen savner også en diskusjon om utdanning.

Helt riktig og veldig viktig

– Jeg skulle ønske det kunne settes fokus vilkårene for ledere i omsorgssektoren. Forskjellene på for eksempel skole og helse, som er de største utgiftspostene i kommunen, er uforholdsmessig store. Rammebetingelsene for å skape gode ledere er langt bedre i skolen enn i omsorgssektoren. Skolen har en omfattende nasjonal rektorutdanning som bidrar til kompetente og målbevisste ledere. I tillegg har skoleledelsen helt andre betingelser for god kommunikasjon med de ansatte gjennom allmøter og planleggingsdager. Ledelsen på et sykehjem kan ikke samle alle sine ansatte til en planleggingsdag og overlate pasientene til seg selv. Disse forskjellene skulle jeg ønske fikk mer oppmerksomhet. Satsingen på forskning og utvikling er helt riktig og veldig viktig for en kunnskapsbasert praksis i omsorgssektoren, men vi vet fra forskningen at involverte ledere er av stor betydning hvis en skal lykkes med vedvarende endringer, sier Tone Elin Mekki, førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen.

Da vi kontakter førsteamanuensis Nina Olsvold ved Høgskolen Diakonova i Oslo, begynner vi å lure på om de tre har hvisket hverandre i øret. For som de to foregående, trekker hun fram utdanning som det viktigste politiske spørsmålet, men det er ikke lærerne og lederne hun er mest opptatt av.

Sykere pasienter

– Jeg skulle ønske man ville diskutere utdanningsnivået på grunnplan i helsetjenesten. Et resultat av dagens politikk er at pasientene kommer fortere ut fra sykehusene; de er altså sykere når hjemmesykepleien og sykehjemmene overtar. Dette krever en nivåheving på grunnplan. Helsetjenesten i Norge er spredt og fragmentert, uten store helsesentre der kompetansen er samlet. Derfor er det viktig med en solid grunnutdanning for alt personale og spesialsykepleiere med mastergrad også i kommunehelsetjenesten. Vi trenger en helsetjeneste hvor det er mange som kan mye, avslutter Nina Olsvold.