Du_og_jeg_skal_gjore_jobben_for_web.jpg

Du og jeg skal gjøre jobben

Du og jeg skal utføre 25 prosent av omsorgsarbeidet i Norge i framtiden. Hvor mye utfører vi i dag, og hva slags arbeid vil vi helst påta oss?

Det er noen av spørsmålene forskere i Skandinavia nå jobber med. Nå skal forskere bli kjent med hverandres forskning og se hvor det kan samarbeides bedre og hvor det er huller i kartleggingen.

Vil ha flere hender

Bakgrunnen for arbeidet kom i 2011. Hovedbudskapet i Stortingsmeldingen «Innovasjon i omsorg» var at Norge trenger flere hender for å møte demografiske endringer. Vi blir flere og eldre og holder oss friske lenge. Men i sen alderdom vil mange bli svært pleietrengende. Derfor trengs det mer enn offentlig omsorg.

Optimismen i meldingen var stor. Men lite var forskningsbasert. Forskningsrådet støtter nå kartleggingsarbeidet som pågår.

Én av fire timer

I fjor kom stortingsmeldingen «Morgendagens omsorg». Her ble forhåpningene til frivillig innsats gjentatt. Innen 2020 er statens mål for frivillig innsats satt til å ha omfang på 25 prosent av den samlede driften av omsorgstjenesten i Norge. Det tilsvarer 25 milliarder kroner. Samlet har norsk omsorgstjeneste en driftskostnad på hundre milliarder kroner. Det samme som sykehussektoren.

Ser etter motivet

Nina Beate Andfossen, forskningsstipendiat ved Senter for omsorgsforsking, øst, er én av de som deltar i kartlegging av frivilligheten. De neste to-tre årene skal hun jobbe med frivillig innsats i et innovasjonsperspektiv. Det vil si: Hva er innovativt i offentlig tjenesteyting? Hva er omfanget av frivillig arbeid i kommunal omsorgstjeneste? Hva er motivene for frivillig innsats, og hvordan varierer den i forhold til alder, kjønn, bosted, og utdanning?

– Omorganisering kan være innovativt, for eksempel hvordan man flytter tjenester i en omorganisering. Og hvordan de ansatte utfører tjenester gjennom hverdagslige aktiviteter ofte uten å tenke over rutinene sine, som i sum kan bety store endringer hvis en avdeling setter det i system., sier Andfossen.

Innovativt betyr at en idé utførers i praksis. Den skal være nyttig, reproduserbar, og sørge for at andre følger etter. Endringen er ikke alltid planlagt, men representerer en tydelig endring og som gjentas.

En god slump penger

– Innovasjon har ofte vært knyttet til private bedrifter med en god slump penger til forskning og utvikling. Offentlige tjenester er ofte mer komplekse enn private, og underlagt demokratisk styring, sier Andfossen.

For å finne den offentlige verdien av innovasjon i tjenesteyting må vi forstå alle sammenhengene i offentlig sektor. For eksempel samarbeid mellom sektorer, forholdene i den frivillige innsatsen, nasjonale og lokale beslutningsnivåer, politikken som premisslevradør, og profesjonenes rolle.

Staten vil ha mer frivillighet, altså en ønsket endring. Omsorgsarbeidet bør settes mer i system og tilpasses nye generasjoner. Kommunenes omsorgstjenester må utnytte innovasjon horisontalt og vertikalt i det definerte mellomrommet mellom sentrale og lokale myndigheter, omsorgsmottakere, pårørende, frivillige, og frivillige organisasjoner.

Hva skjer, hvem utfører?

Nå leter Andfossen etter tall som viser kompleksiteten og omfanget av frivillig innsats. Forskningens mål er å gi en analyse hva potensialet er for frivillig arbeid i offentlig sektor på kommunalt nivå. Svarene er klare om to-tre år.