02/18

Fra veiviser til stifinner?

Evaluering av Frisk Bris, del II

Senter for Omsorgsforskning (SOF) Sør, ved Solveig Hauge og Ragnhild Riis, gjennomførte i 2015 en evaluering av arbeidsrehabiliteringstiltaket Frisk Bris i Bamble kommune. Rapporten «Frisk Bris. En evaluering av rehabiliteringsvirksomheten Frisk Bris i Bamble kommune», ble publisert høsten 2016 (Riis and Hauge 2016). Evalueringsrapporten bygger på intervjuer, dokumentstudier, surveys og deltakende observasjoner, og utvalget inkluderer deltakere, ansatte og noen utvalgte samarbeidspartnere. Det henvises til den rapporten for en grundig redegjørelse av Frisk Bris sin formelle organisering, bakgrunn og historie. Rapporten inneholder også beskrivelse av virksomhetens daglige aktiviteter og tilbud. 

Leder for Frisk Bris, Henning Weider, henvendte seg til SOF, sør høsten 2016 med tanke på en mer begrenset oppfølging enn den første evalueringen. Denne gangen skulle de eksterne relasjonene vektlegges, og et utvalg av samarbeidspartnere fra kommunen, NAV, DPS samt tidligere brukere skulle danne grunnlaget for evalueringen. Kontrakt om oppdraget ble inngått våren 2017, og datainnsamlingen foregikk fra juni til november 2017. 

Strategien innebar å gjennomføre intervjuer med spesiell vekt på å undersøke forbedringspunkter når det gjelder oppfølging og samarbeid mellom Frisk Bris og eksterne partnere. På grunn av prosjektets begrensede omfang, er bare et mindre utvalg av samarbeidspartnere i alle Frisk Bris sine aktiviteter kontaktet. En bredere analyse av flere sider ved Frisk Bris sine samarbeidsrelasjoner, og hva de betyr for Bamble kommune må eventuelt realiseres i et videre forskningsprosjekt. 

I dette notatet presenteres først og fremst et knippe uttalelser og betraktninger om samarbeidet med Frisk Bris slik det ble formidlet fra noen av de mest sentrale samarbeidspartnerne. 

Prosjektet er godkjent av NSD personvernombudet for forskning, og er gjennomført i tråd forskningsetiske retningslinjer. Alle intervjuene er tatt opp på bånd (etter skriftlig samtykke), og vil danne grunnlag for mer systematiske analyser som grunnlag for en vitenskapelig artikkel, og forhåpentligvis videre forskning. Dette notatet er basert på enkel analyse av skriftlige notater gjort underveis i intervjuene.

Les hele rapporten her.