01/17

Suksesser og snubletråder

Oppsummering av opplæringsprogrammet Aktiv omsorg

Høsten 2011 fikk Senter for omsorgsforskning, sør i oppdrag fra Helsedirektoratet å kartlegge hva som finnes av tiltak, fagutvikling og opplæring innen aktiv omsorg. Aktiv omsorg er ett av fem strategiske satsingsområder i St.meld. 25 (2005 – 2006) Mestring, muligheter og mening – Framtidas omsorgsmuligheter.

Kartlegginga omfatta alle landets kommuner, videregående skoler med helsefagarbeiderutdanning, høgskoler med helsefaglig profesjonsutdanning, relevante kompetansesentre, ideelle omsorgsaktører og nasjonale frivillige organisasjoner. Oppdraget innebar også en vurdering av eksisterende tiltak, samt å være med på å utvikle og etablere en idebank for aktiv omsorg, og vurdere behov for tiltak som kunne styrke kunnskapen om temaet aktiv omsorg i de kommunale omsorgstjenestene.

Kartlegginga viste tydelig behov for kompetanse og fagutvikling i den kommunale omsorgstjenesten, frivillige organisasjoner og utdanningsinstitusjoner. Kartlegginga avdekka også mangel på kunnskap om samhandling med lokalsamfunnets frivillige og

frivillige organisasjoner, noe som er en av flere viktige forutsetninger i arbeidet med aktiv omsorg (Disch og Vetvik, 2009), (Disch og Lorentzen, 2012). Utvikling av et opplæringsprogram innen aktiv omsorg ble derfor ønska velkommen av et stort flertall av kommunene som deltok i studien.

På bakgrunn av blant annet nevnte kartlegginger og studier fikk Høgskolen i Telemark (HiT), i samarbeid med Senter for omsorgsforskning, sør (SOF), sommeren 2012 i oppdrag fra Helsedirektoratet å utvikle og gjennomføre et landsomfattende opplæringsprogram i aktiv omsorg.

Les hele rapporten her.