12/16

Omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser

Evaluering av et prøveprosjekt i Sandefjord kommune.

I denne rapporten evalueres et prøveprosjekt med tilbud om avlastning i hjemmet på ettermiddag og kveldstid for foreldre med barn med omfattende funksjonsnedsettelse. Tilbudet innebar at ansatte ved en institusjon i kommunen hadde avsatt tid på ettermiddagene slik at de på kort varsel kunne komme hjem og ta ansvar for barnet mens foreldrene fikk disponere ettermiddagen etter eget behov. Foreldrene kunne disponere opptil 20 timers tildelt tjeneste per måned på denne måten.

Evalueringen er basert på individuelle intervju med seks foreldre og gruppeintervju med ansatte og tjenesteledere i juni 2015, og individuelle oppfølgingsintervju med tre foreldre og gruppeintervju med ansatte og tjenesteledere i juni 2016.

Resultatene tyder på at både foreldrene og de ansatte har erfart at de samhandler bedre etter at prosjektet har vært gjennomført. Foreldrene er i tillegg mindre slitne og har opplevd det svært positivt å få ansatte inn i hjemmet. I utgangspunktet var de ansatte bekymret for hvordan det skulle bli å arbeide i barnets hjem. De ansatte har opplevd det lærerik å bli kjent med barn, foreldre og søsken på deres hjemlige arena. Det kan synes som om det at begge parter har møttes på en ny arena (hjemmet) har dannet grunnlag for å forstå hverandre på nye måter og ført til holdningsendringer, større respekt for hverandre og forbedret samarbeid.

Anbefalinger:

Fortsette prosjektet for familiene som er med i dag.

Utvide tilbudet til flere familier med store omsorgsbyrder.

Få flyttet bestilling av tjenesten fra telefon til app.

Revidere organiseringen av bestilling av tjenesten fra to-ukerssykluser til et mer oversiktlig system.

Les hele rapporten her.