11/16

Frisk bris

En evaluering av rehabiliteringsvirksomheten Frisk Bris i Bamble kommune

Bamble kommune startet i 2009 et nytt rehabiliteringstilbud kalt Frisk Bris. Frisk Bris skulle være et «rehabiliteringsintegrert senter» der ulike brukergrupper skulle få oppfølging gjennom forpliktende samarbeid mellom bruker, kommunale tjenester, spesialisthelsetjeneste og NAV. Kommunene skulle ha en sentral rolle i organisering og samordning av tjenestene, og spesialisthelsetjeneste og NAV skulle bidra med faglige ressurser og kompetanse. Videre ble det lagt stor vekt på brukernes egne ressurser, for å mestre egen livssituasjon og øke livskvalitet og deltakelse i samfunnet. Frisk Bris har fra 2009 fram til 2016 videreutviklet tjenestetilbudet, økt aktiviteten og hatt en tydelig økning i antall brukere og tilsatte. Frisk Bris er blitt kjent som et tilbud som kan vise til gode resultater og fornøyde brukere.

I 2015 fikk Senter for omsorgsforskning, sør ved Høgskolen i Sørøst-Norge i oppdrag å evaluere Frisk Bris, med Bamble kommune som oppdragsgiver. Hensikten med evalueringen var å beskrive suksesskriterier og forbedringsområder. Data er samlet inn ved hjelp av fire datasamlingsmetoder. Det er gjennomført brukerundersøkelse med spørreskjema, deltakende observasjoner, dokumentstudier og intervjuer. Utvalget har bestått av ansatte og brukere ved Frisk Bris, et medlem i styringsgruppen, sentrale politiske aktører i Bamble kommune og noen utvalgte samarbeidspartnere som er ansatt i NAV og i Bamble kommune.

Evalueringen av Frisk Bris viser en organisasjon som er vellykket sett med brukernes øyne. Brukerne er gjennomgående svært fornøyd med innhold og tilrettelegging av tilbudet og måten de blir møtt på ved Frisk Bris. Rehabiliteringstilbudet ved Frisk Bris framstår som unikt på flere måter. Det mest spesielle er det tydelig verdiforankrede tjenestetilbudet, fleksibiliteten i tilbud og tilnærming, og organisering og samspill med andre kommunale enheter og politisk ledelse. Samtidig som Frisk Bris framstår som en målrettet og tydelig organisasjon med en tydelig leder, er Frisk Bris også preget av en kompleks organisasjonsmodell, stor frihet for de ansatte og kreative og utradisjonelle metoder. Dette gjør at Frisk Bris ser ut til å være preget av mange dobbeltheter eller motsetninger, noe organisasjonen forøvrig ser ut til å leve godt med. Motsetningene framstår slik sett som forenende motsetninger.

Evalueringen oppsummer følgende suksesskriterier, forbedringsområder og risikofaktorer:

Suksesskriterier

Verdiforankring av virksomheten

Tverrfaglig kompetanse og faglig engasjement

Ledelse

Fleksibilitet

Struktur

Samhandling

Forbedringsområder

Skriftlig fremstilling i dokumenter og på nettsider

Oppfølging av egne kvalitetsforbedringsrutiner

Risikofaktorer

En eventuell utvidelse av organisasjonen

Finansiering

Les hele rapporten her.