Kompetansehevende tiltak i tjenesten for personer med utviklingshemming

Kompetansehevende tiltak i tjenesten for personer med utviklingshemming

Evaluering av et e-læringsprogram

Evaluering av et e-læringsprogram

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold, har med tilskuddsmidler fra Fylkesmannen i Vestfold og Helsedirektoratet, utviklet et e-læringsprogram i samarbeid med det interkommunale fagnettverket innen utviklingshemming i Vestfold og en ekstern leverandør.
E-læringsprogrammet er ment som en grunnleggende opplæring i tillegg til ordinær opplæring i bolig for nyansatte og ufaglærte som skal arbeide med mennesker med utviklingshemming.
Programmet har som målsetting å styrke kompetansen til ufaglærte medarbeidere. E-læringskurset var ferdig produsert og ble lansert juni 2015.
En viktig målsetting med E-læringsprogrammet er det skal ha en nasjonal overføringsverdi som skal bidra til å sikre en minimumskompetanse hos nyansatte og ufaglærte. Opplæringsprogrammet ligger tilgjengelig for alle kommuner på KS portalen – KS læring. Det er lagt stor vekt på en variasjon av ulike virkemidler i e-læringsprogrammet som for eksempel filmer, med fortellerstemme, refleksjonsspørsmål, lite og enkel tekst, bilder, interaktivitet og lenker videre til annet relevant materiale. E-læringsprogrammet er bygget opp med tilsammen syv moduler som alle inneholder relevant faglitteratur:

  • Taushetsplikt
  • Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
  • Etikk og arbeid i andres hjem
  • Målrettet miljøarbeid
  • Pasientrettighetslovens kapittel 4A
  • Legemiddelhåndtering
  • Lov om kommunal helse – og omsorgstjenester kapittel 9

Trykk her for å lese hele rapporten