En må jo ha ei hånd

En må jo ha ei hånd

En kvalitativ undersøkelse av hvordan pårørende til personer med nevrologiske lidelser opplever sin hverdag, hvilke behov og ønsker de har.

Pårørende utfører viktige omsorgsoppgaver og er en verdifull ressurs i omsorgsfelleskapet. Mange pårørende har store og tyngende omsorgsoppgaver. Det er derfor viktig at pårørende verdsettes for innsatsen de gjør, mottar veiledning og støtte når det er behov for det. Et godt samspill mellom pårørende og tjenesteyter, hvor de kjenner hverandres roller, behov og innsats, vil bidra til forutsigbarhet og trygghet i omsorgssituasjonen. 

På bakgrunn av dette vil Gjøvik kommune ved Utviklingssenter for sykehjem, gjennomføre et prosjekt med mål om å utvikle en modell for støtte og veiledning til pårørende. For å finne frem til gode og målrettede tiltak som kan inngå i en slik modell, ønsket kommunen å kartlegge hvordan pårørende til personer med nevrologiske lidelser opplever sin hverdag, hvilke behov og ønsker de har. 

Kartleggingen er gjennomført av Senter for omsorgsforskning, Østlandet og presenteres i denne rapporten. Undersøkelsen består av en kvalitativ studie hvor åtte pårørende har blitt intervjuet i løpet av mars og april 2015.

Les rapporten her.