Evaluering av Omsorgsplan 2015

Evaluering av Omsorgsplan 2015

Tjenestens innhold og fordeling

Som et ledd i evaluering av Omsorgsplan 2015 (Stortingsmelding nr 25, Mestring, muligheter og mening), gjennomførte Senter for omsorgsforskning Østlandet ved årsskiftet 2013-2014 en intervjuundersøkelse i 76 av landets kommuner. Hensikten var å studere omsorgstjenestens innhold, fordeling og kvalitet i planperioden 2008-2015. Første del av denne rapporten presenterer resultater om kommunens utførte og planlagte bygging av boliger til heldøgns pleie- og omsorgsformål med investeringstilskudd. Andre del av rapporten presenterer resultater om tjenestens innhold (øremerking av plasser og faglige satsningsområder) samt fordeling mellom ulike brukergrupper i sykehjem og hjemmetjeneste. 

De største kommunene i vårt utvalg (kommuner med flere enn 60.000 innbyggere) søker og mottar i størst grad investeringstilskudd til sykehjem. Også når det gjelder omsorgsboliger, søker og mottar de største kommunene investeringstilskudd i større grad enn de mindre kommunene.

Les rapporten her.