Dokumentasjon av sykepleie

1 Dokumentasjon av sykepleie

Et aksjonsforskningsprosjekt i Setesdal

I denne rapporten presenteres det som er gjort i forsknings- og utviklingsprosjektet «Dokumentasjon av sykepleie». Prosjektet har foregått i følgende fire Setesdalkommuner i perioden oktober 2010 - juli 2012: Bykle, Valle, Bygland og Evje. Setesdal regionråd er ansvarlig for prosjektet, som er et delprosjekt i tilknytning til det større interkommunale helseprosjekt som har pågått i samme kommuner i mer eller mindre samme tidsrom. Universitetet i Agder har vært representert ved Senter for omsorgsforskning, Sør. 

Hensikten med prosjektet har vært å kartlegge rutiner i forhold til det å dokumentere sykepleie. Det har vært gjennomført intervju av utvalgte ansatte i hjemmesykepleie og sykehjem, og en spørreundersøkelse ut mot øvrige ansatte i samme arena. Det har vært sentralt å være aktivt ute i praksisfeltet for å delta i gjeldende praksis og vurdere denne praksis opp imot faglige og juridiske krav. Målet har vært å kartlegge eventuelle mangler og deretter kvalitetssikre rutiner og prosedyrer. I tillegg har det vært et mål å utvikle eventuelle tiltak som kan bidra til en faglig og juridisk forsvarlig praksis. 

Resultatene viser mangelfulle rutiner i daglig praksis knyttet til det å dokumentere sykepleie. Spesielt gjelder dette hvordan behovet for helsehjelp kartlegges, da i forhold til det som er bestilt av helsehjelp. Dette fører til ytterligere utfordring når de elektroniske behandlingsplanene skal utvikles. Kartlegging av behov for helsehjelp er en sentral del av det å dokumentere helsehjelp, og behandlingsplanen er avhengig av en grundig kartlegging for å være planlagt faglig forsvarlig. 

Les rapporten her