Rapportserie

2022

01/22

Siv Fladsrud Magnussen og Laila Tingvold

Helse- og omsorgsbehov blant innsatte

Et kunnskapsgrunnlag for å vurdere et tydeligere grensesnitt mellom helse- og omsorgstjenesten og kriminalomsorgens ansvar for oppfølging av innsatte og domfelte med behov for omsorgstjenester og praktisk bistand.

Rapport Per Gunnar Disch

Per Gunnar Disch

En livssynsåpen helse- og omsorgstjeneste?

En studie av hvordan tjenestemottakernes muligheter til tros- og livssynsutøvelse ivaretas i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

2021

Erfaringer med COVID-19 i norske sykehjem

Frode F. Jacobsen, Cathrine Arntzen, Siri A. Devik, Oddvar Førland, Martin S. Krane, Linda Madsen, Jill-Marit Moholt, Rose Marie Olsen, Laila Tingvold, Oscar Tranvåg, Gudmund Ågotnes, Irene Aasmul

Erfaringer med COVID-19 i norske sykehjem

Det overordnede målet med prosjektet som presenteres i denne rapporten har vært å få kunnskap om erfaringer med covid-19-pandemien ved norske sykehjem, herunder hvor forberedt de var på å håndtere en slik pandemi, hvilke utfordringer pandemien har medført, og hvordan sykehjemmene i praksis har håndtert disse.

02/21

Bjørg Dale og Berit Westbye

Forbyggende og helsefremmende hjemmebesøk til eldre

Hva kjennetegner dem som mottar forebyggende hjemmebesøk? Hvilke endringer skjer mellom førstegangsbesøket og oppfølgingsbesøket fire år senere?

03/21

Laila Tingvold og Line Melby

Kartlegging av medisinskfaglig tilbud i heldøgns omsorgsboliger - Rapport til Helsedirektoratet

Hvordan fungerer det hvis alle i omsorgsboligen har én og samme fastlege, som kommer på besøk til dem i stedet for omvendt?

2020

SAM-AKS III

Nina Beate Andfossen

SAM-AKS III i hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester, evalueringsrapport

Pilotprosjektet «SAM-AKS III i hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester» ble testet ut i hjemmetjenesten i seks kommuner i Oppland og Hedmark (nå Innlandet). 

Variasjon i tjenestene

Oddvar Førland, Eliva Atieno Ambugo, Øystein Døhl, Bjarte Folkestad, Hanne Marie Rostad og Astrid O. Sundsbø

Variasjon i kvalitet i omsorgstjenestene

Et forskningsprosjekt som måler, kartlegger og analyserer variasjon i kvalitet i omsorgstjenester mellom kommuner og mellom offentlige og private tjenesteytere

2019

04/19

Oddvar Førland og Hanne Marie Rostad

Variasjon og uønsket variasjon i kvalitet i omsorgstjenestene

Kunnskapsoppsummeringen indikerer utfordringer og uønsket variasjon på flere områder innenfor omsorgstjenestene. Dette gir grunn til bekymring for om faglige retningslinjer følges og om lovpålagte tilbud mangler i noen kommuner.

03/19

Line Melby, Gudmund Ågotnes, Eliva Atieno Ambugo, Oddvar Førland

Kartlegging av medisinskfaglig tilbud i sykehjem og heldøgns omsorgsboliger

Det overordnede målet med kartleggingen som presenteres i denne rapporten har vært å få mer kunnskap om hvordan det medisinskfaglige tilbudet til pasienter i sykehjem og i heldøgns omsorgsboliger er organisert i kommunene og erfaringene med denne organiseringen. 

02/19

Anne Marit Åslund, Ann Katrin Blø Pedersen og Siv Magnussen

Fleksibel avlastning - samarbeid om forbedringstiltak i pårørendeomsorg

Denne rapporten handler om erfaringene som pårørende til personer med demens har hatt med prosjektet «Fleksibel avlastning.

01/19

Marianne Sundlisæter Skinner, Nina Beate Andfossen

En balansegang mellom ulike behov: Frivilliges erfaringer med fleksibel avlastning og aktivitet for personer med demens og deres pårørende

Rapporten konkluderer med at det er vanskelig for kommunen å finne rett balanse mellom brukernes behov og de frivilliges kapasitet. I perioder kan det være for få frivillige, og da må de som organiserer tilbudene, det være seg kommunen eller frivillige organisasjoner, være bevisst på denne balansegangen.

2018

04/18

Jørn Isaksen, Gudmund Ågotnes, Anette Fagertun, Frode F. Jacobsen og Aud Obstfelder

Følgeforskning på «Trygghetsstandarden»

Senter for omsorgsforskning har gjennomført følgeforskning på piloteringen av Trygghetsstandarden og utarbeidet denne rapporten på oppdrag fra Helsedirektoratet. Trygghetsstandarden ble lansert som et prosjekt for å forsøke å redusere uønsket variasjon i kvaliteten på tjenestene som gis til eldre i et utvalg sykehjem.

03/18

Per Gunnar Disch

Med hverandre – for hverandre

Gjennom prosjektet og utvikling av metoden Aktive sammen vil en jobbe metodisk og systematisk for å vedlikeholde og utvikle sosialt nettverk til mennesker som av en eller annen årsak ikke kan ivareta dette på egenhånd.

02/18

Heidi Haukelien

Fra veiviser til stifinner?

Evaluering av Frisk Bris, del II

01/18

Janet Ververda og Per Gunnar Disch

Aktivitet i omsorg

Selvevaluering av nettbasert opplæringsprogram i Aktiv omsorg.

2017

07/17

Bjarte Folkestad

Registerdata innan pleie- og omsorgssektoren

Siktemålet med denne rapporten er å gje ein kort oversikt over kva for registerdata som finst innan omsorgsforskingssektoren i Noreg.

06/17

Tobba Therkildsen Sudmann

Aktivitet og fellesskap for eldre

En oppsummering av kunnskap og forskningsresultater som del av kunnskapsgrunnlaget for Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre

05/17

Einar Vetvik og Per Gunnar Disch

Retorikk og Realiteter

Planlegging for framtidens helse- og omsorgsoppgaver i kommunene – 2015 – 2025

04/17

Oddvar Førland, Anette Fagertun, Roar Hansen og Snorre Kverndokk

Normtider til besvær

Reduksjonen av normtider har bidratt til en betydelig reduksjon i antall timer med hjemmesykepleie.

03/17

Hovden, Krona, Disch

Tannhelsetilbudet til brukere av hjemmebaserte omsorgstjenester

Kommunen som har ansvaret for munn- og tannstellet til eldre, langtidssyke og uføre.

Bisverm

Tove Mentsen Ness

Visitas – læringsnettverk for lederutvikling

Avdelingsledere i helse- og omsorgstjenesten i Namsos kommune sin erfaring med Visitas som verktøy for lederstøtte.

01/17

Gro Lorentzen

Suksesser og snubletråder

Oppsummering av opplæringsprogrammet Aktiv omsorg

2016

12/16

Senter for omsorgsforskning

Omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser

Evaluering av et prøveprosjekt i Sandefjord kommune.

11/16

Senter for omsorgsforskning

Frisk bris

En evaluering av rehabiliteringsvirksomheten Frisk Bris i Bamble kommune

10/16

Jim Skarli og Ole Petter Askheim

Med blanke ark og fargestifter tel

En evaluering av BPA-ordningen i Ringsaker kommune

09/16

Kvam, Dypaune, Saga

Dagaktivitet for yngre med demens

Dagaktivitetstilbud til yngre personer med demenssykdom. Evalueringsrapport: Lavollen aktivitetssenter

08/16

Anne-Grete Maasø

Kvalitet i praksisveiledning

Kvalitet og kompetanse i praksisveiledning av vernepleier- og sykepleierstudenter i kommunehelsetjenesten i Nord-Trøndelag

Kompetansehevende tiltak i tjenesten for personer med utviklingshemming

Per Gunnar Disch og Ida Eide Johansen

Kompetansehevende tiltak i tjenesten for personer med utviklingshemming

Evaluering av et e-læringsprogram

0616

Langeland, Førland, Aas, Birkeland, Folkestad, Kjeken, Jacobsen og Tuntland

Modeller for hverdagsrehabilitering – en følgeevaluering i norske kommuner
0516

Trude Fløystad Eines, Elfrid Måløy og Stephanie Helland

Morgendagens sykehjem

Fra pilot til implementering? 

0316

Senter for omsorgsforskning

Morgendagens aktivitetssenter – noe helt nytt

En spørreundersøkelse med 1200 medlemmer av Pensjonistforbundet.

Aktivitetstjeneste og demens

Bente Nordtug

Aktivitetstjeneste og demens

Kunnskapsbasert persontilpasset aktivitetstjeneste for hjemmeboende med demens.

0116

Oddvar Førland, Bjarte Folkestad

Hjemmetjenestene i Norge

En populasjonsstudie basert på innbyggerundersøkelsene fra 2010, 2013 og 2015

2015

Implementering av velferdteknologi

Bente Nordtug Helga, Marie Aasan og Gunn Eva Solum Myren

Implementering av velferdsteknologi

En kvalitativ studie: Hvilken nytte og hvilke utfordringer erfarer ansatte i kommunal helsetjeneste?

Aksjon sommerjobb

Per Gunnar Disch og Ellinor Bakke Aasen

Aksjon sommerjobb

Et bidrag til aktiv omsorg og framtidig rekruttering

Forebyggende hjemmebesøk til eldre, må de foregå individuelt i hjemmet?

Elin Marie Slåtsveen, Stine Hellebergshaugen, Silje Sveen og Maren Sogstad

Forebyggende hjemmebesøk til eldre. -må de foregå individuelt i hjemmet?

Presentasjon av en alternativ modell

kvalitativ studie om unge brukere av hjemmetjenesten

Silje Sveen og Laila Tingvold

«En har jo noen tanker om hvordan et ungt liv skal se ut, ikke sant?»

En kvalitativ studie om unge brukere av hjemmetjenesten

Evaluering av Omsorgsplan 2015

Laila Tingvold og Tor Inge Romøren

Evaluering av Omsorgsplan 2015

Tjenestens innhold og fordeling

En må jo ha ei hånd

Jim Åke Skarli, Laila Tingvold og Maren Sogstad

En må jo ha ei hånd

En kvalitativ undersøkelse av hvordan pårørende til personer med nevrologiske lidelser opplever sin hverdag, hvilke behov og ønsker de har.

Hverdagsrehabilitering

Hildfrid V. Brataas og Aud Moe Pilotstudie

Hverdagsrehabilitering

Pilotstudie om teambasert planlegging og innføring av Stjørdalsmodellen

Evaluering av studiet «Pårørendearbeid innen lindrende omsorg»

Reidun Hov, Bente Ødegård Kjøs, Silje Sveen og Maren Sogstad

Evaluering av studiet «Pårørendearbeid innen lindrende omsorg»
Skeptiske leger og tomme senger

Marianne Sundlisæter Skinner

Skeptiske leger og tomme senger?

Bruken av de kommunale akutte døgnplassene 

Foto: Jim Åke Skarli

Jim Åke Skarli og Maren Sogstad

– Informasjon virker

Tilskudd til informasjons- og veiledningsarbeid i regi av brukerorganisasjoner for personer med nevrologiske skader og sykdommer. En Evalueringsrapport

1215

Dale, Folkestad, Førland, Hellesø, Moe og Sogstad

Er tjenestene fortsatt «på strekk»?

– Om utviklingstrekk i helse- og omsorgstjenestene i kommunene fra 2003 til 2015

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold; Oppsummering av kunnskap og erfaringer fra de første fire årene med kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Marianne Sundlisæter Skinner

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Oppsummering av kunnskap og erfaringer fra de første fire årene med kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold

2014

0114

Inger Nordlund og Fred Tore Henriksen

1: Modulbasert kompetanseheving
Om å bli vernepleier på jobben; -en modell for utdanning i helse- og sosialfag

Olav Dalland

2 –En modell for utdanning i helse- og sosialfag:

Evaluering av Modulbasert kompetanseheving i bachelor vernepleie deltid ved Høgskolen i Telemark 2009–2013.

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS

Helen Berg, Bjarte Alnes og Rigmor Einang Alnes

3 Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS
Evalueringsprosjekt av etikkarbeid i kommunene i Aust- og Vest-Agder

Åshild Slettebø, Helga Tofte Kjøstvedt og Ulrika Söderhamn

4 Evalueringsprosjekt av etikkarbeid i kommunene i Aust- og Vest-Agder
Kommunenes planer for øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Marianne Sundlisæter Skinner

5 Kommunenes planer for øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Status per 2012/2013

Kommunal omsorg -i plan?

Einar Vetvik og Per Gunnar Disch

6 Kommunal omsorg – i plan?

Status 2011 – utfordringer mot 2025, 2. utgave

Forebyggende hjemmebesøk til eldre i Norge

Oddvar Førland og Randi Skumsnes

7 Forebyggende hjemmebesøk til eldre i Norge

Resultater fra en landsomfattende kommuneundersøkelse

Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig

Gunhild Nesset og Maren Sogstad

8 Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig

Evalueringsrapport fra prosjektet: Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig

Utprøving av modell for et helhetlig og koordinert rehabiliteringsforløp for brukere i yrkesaktiv alder med kognitive endringer

Riktig legemiddelbruk i kommunehelsetjenesten

Siri Andreassen Devik

9 Riktig legemiddelbruk i kommunehelsetjenesten

Erfaringer fra læringsnettverk i Nord-Trøndelag

Veien mot å bli Livsgledesykehjem

Aud Moe og Hildfrid V. Brataas

10 Veien mot å bli Livsgledesykehjem

En følgestudie

2013

Forebyggende hjemmebesøk til eldre

Oddvar Førland, Sønneve Teigen, Kristin Bie, Nina Helgheim, Hanne Skjæveland og Randi Skumsnes

8 Forebyggende hjemmebesøk til eldre

–En kartlegging av alle kommunene på Vestlandet

Vold i nære relasjoner

Astrid Sandmoe og Marit Skraastad

7 Vold i nære relasjoner

Kommunale tiltak for å hjelpe eldre som utsettes for overgrep – med fokus på hjemmetjenestens pasienter

Fastlegesykepleier-ordningen

Siv Magnussen

6 Fastlegesykepleier-ordningen

Evaluering av medarbeideres tilfredshet med ordningen

LEVE -som den du er!

Siv Agnete Mjønesaune, Ida Elise Hansen og Rigmor Einang Alnes

5 LEVE –som den du er!

Hjelp til selvhjelp for personer med nevrologiske skader og sykdommer

Kommersielle aktører innen kommunal eldreomsorg

Erlend Steine Lie og Karen Christensen

4 Kommersielle aktører innen kommunal eldreomsorg –en kartlegging

Sluttrapport fra en pilotstudie

Kommunal omsorg

Einar Vetvik og Per Gunnar Disch

3 Kommunal omsorg – i plan?

Status 2011 – utfordringer mot 2025

Dokumentasjon av sykepleie

Grete Vabo

1 Dokumentasjon av sykepleie

Et aksjonsforskningsprosjekt i Setesdal

2012

2011

2010