Pårørende

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Senter for omsorgsforskning, nord har deltatt i ressursgruppen til utarbeidelsen av en ny veileder for pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Denne veilederen er nå publisert.

Alle pårørende

Veilederen som omhandler involvering av og støtte til pårørende i helse- og omsorgstjenesten er lagt ut på Helsedirektoratets nettsider. Veilederen omfatter alle pårørendegrupper, og inkluderer barn, unge, voksne og eldre pårørende. De pårørendes rettigheter og helse- og omsorgstjenestenes plikter beskrives. Videre gir veilederen anbefalinger til hva en god praksis kan være.

Stor omsorgsressurs

De pårørende utgjør en del av samfunnets omsorgsressurser. De påtar seg store og omfattende ansvars- og omsorgsoppgaver for sine nærmeste. De kjenner brukeren eller pasienten godt, og vet hva som kan hjelpe. Ofte er de brukeren eller pasientens viktigste støttespiller.

Å være pårørende kan ha både mange positive, og noen negative sider. Man kan både oppleve mestring og glede, men også stress, helsesvikt og utmattelse.

Kilder til kunnskap

Denne veilederen retter seg særlig mot helsepersonell som møter pårørende i sitt virke. Pårørende kan være gode samarbeidspartnere og kunnskapskilder for helsepersonell, en viktig del av brukeren eller pasientens nettverk, og spille en viktig rolle i en behandlingssituasjon. Involvering av pårørende er en sentral del av arbeidet med brukere og pasienter. Denne veilederen presenterer myndighetskrav for hvordan man kan involvere pårørende, og i noen tilfeller vil en endring av praksis kunne være nødvendig. Dette kan omhandle opplæring av ansatte, utvikling av nye prosedyrer, rutiner og verktøy, endring i organisasjonen, mer og forbedret samarbeid, og nye tilbud til pårørende.

For å lese veilederen kan du gå inn på denne linken:

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder