Gro Lorentzen

700 har tatt utdanning i aktiv omsorg

Teaterbesøk, bollebaking og skogsturer. Flere hundretusen mennesker som mottar helse- og omsorgstjenester kan hver dag ha behov for aktiv omsorg. 700 ansatte har nå tatt utdanning i dette omsorgstilbudet.

Høsten 2011 fikk Senter for omsorgsforskning, sør i oppdrag fra Helsedirektoratet å kartlegge hva som finnes av tiltak, fagutvikling og opplæring innen aktiv omsorg.

Tilfeldig brukt

Alle landets kommuner, videregående skoler med helsefagarbeiderutdanning, høgskoler med helsefaglig profesjonsutdanning, kompetansesentre, ideelle omsorgsaktører og nasjonale frivillige organisasjoner ble kartlagt.

Resultatet viste at tilbudet fantes i mange former, men at det ofte var vilkårlig hvordan utdanning og opplæring skjedde og om det var tatt i bruk.

Aktiv omsorg er kulturaktiviteter for mennesker med tjenestebehov fra helse- og omsorgstjenesten. Dette kan være beboere på sykehjem, i kommunale boliger, de som mottar hjelp fra hjemmesykepleie, innen rus og psykiatri og så videre.

Samles fire ganger

I fjor startet Høgskolen i Sørøst-Norge utdanning i aktiv omsorg. Dette skjer gjennom fire samlinger hver på to dager, og arbeidsoppgaver mellom hver samling. Deretter avlegges eksamen. 

Noen er hjelpepleiere eller aktivitører, andre er sykepleiere, fysioterapeuter eller ergoterapeuter. Det har også vært folk med bakgrunn som musikere, innen formingsfag eller fra samfunnsfag.

Høgskolelektor Gro Lorentzen ved Høgskolen i Sørøst-Norge har evaluert det nye utdanningstilbudet, etter først å ha vært med på kartleggingen som avdekket det sprikende tilbudet ute i kommunene.

Hun er også fagansvarlig for utdanningen.

Et tilbud alle bør få

– Utdanningen gjør de ansatte tryggere på hva aktiv omsorg er, hvordan det kan tas i bruk og hva det betyr for brukerne. Dessuten skaper det forståelse hos de ansatte at aktiv omsorg er et viktig og naturlig tilbud til disse brukerne, på lik linje med det behovet resten av befolkningen har for kultur og aktiviteter, sier hun.

Lorentzen mener rapporten kan gjøre det lettere for kommunene å forstå hva aktiv omsorg er og hvordan det kan brukes.

Utdanningen skjer gjennom Høgskolens avdeling i Porsgrunn. I tillegg kommer kommer forelesere ut i landet og holder lokale samlinger, slik blant annet Nittedal og Oslo kommuner har benyttet seg av i vinter.

Halvparten har realkompetanse

700 personer fordelt på 35 kurs har til nå tatt utdanningen. Halvparten er tatt opp basert på sin realkompetanse, de andre har hatt formell kompetanse fra videregående skole eller høgskole og universitet.

Utdanningen gir 15 studiepoeng. Dette har gjort at 200 aktivitører og helsefagarbeidere har fått en formell høgskoleutdanning. 

Aktiv omsorg er ett av fem strategiske satsingsområder i St.meld. 25 (2005 – 2006) Mestring, muligheter og mening – Framtidas omsorgsmuligheter.

Lorentzen vet ikke hvor mange som mottar eller som skulle ha fått tilbud om aktiv omsorg i Norge hver dag, men sier det er mange hundre tusen.