Aud Obstfelder

2017 blir et toppår

Aktiviteten ved Senter for omsorgsforskning i 2017 blir rekordstor. Her er noe av det de jobber med ved Senter for omsorgsforskning, øst.

– Vi har så mye viktig fremover innen forskning, formidling og rådgiving at det er vanskelig å skille noe ut, sier faglig leder Aud Obstfelder.

Observerer kritisk sykdom

Men her er noe av det hun trekker fram:

Forskningsaktiviteten er stor. Senteret, som ligger ved NTNU i Gjøvik, har prosjekter som belyser kommunenes måter å organisere omsorgstjenestene på, og hvilken betydning dette har for kompetansebehovet.

Dette kan være observasjon av kritisk sykdom, innovasjon og tilrettelegging for ansatte med annen kulturell bakgrunn, eller mulighetene som pårørende og andre frivillige utgjør.

I 2017 skal to PhD-studenter levere sine avhandlinger innen innovasjon i offentlig tjenesteyting.

Flere nye stipendiater

I tillegg får Senteret minst to nye stipendiater. Tema for deres prosjekter føyer seg godt inn i pågående prosjekter og vil bidra til å styrke og utvikle kunnskapsgrunnlaget.

Den ene blir del av PriCare-prosjektet. Her er hovedmålet å utvikle ny kunnskap og innsikt i (re)design av helse- og omsorgstjenesten i norske kommuner. Det andre prosjektet er bruk av velferdsteknologi i omsorgstjenestene. Her legges det opp til et tett samarbeid med leverandører av velferdsteknologiprodukter. Slik nærmer de seg temaet næringsrettet omsorg.

– Når det gjelder formidling er det viktig for oss i 2017. Her jobber vi bredt, sier Obstfelder.

Skal informere mere og bedre

Dersom Senterets kunnskap skal bidra til en bedre kommunal helse- og omsorgstjeneste, må den gjøres kjent og tilgjengelig. Derfor jobbes det systematisk med både allmennrettet og vitenskapelig publisering og formidling av resultater. 

Stikkord er blant annet interessentanalyser, Tidsskrift for omsorgsforskning, omsorgsbiblioteket.no, vitenskapelige publikasjoner, kronikker i dagspresse og blogginnlegg rettet for helsepersonell og helsebyråkrater.

Skal samarbeide med USHTene

Senteret har også oppgaver knyttet til rådgiving og samarbeid med Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT). 

Her jobber de for å utvikle en faglig plattform for dette arbeidet som speiler de forventningene som Helsedirektoratet har til dem om å spre kompetanse til omsorgstjenestene i sine regioner. 

Den faglige plattformen skal bestå av teori og metodeelementer hentet fra komplekse intervensjoner, evalueringsforskning og ny forskning om tjenesteinnovasjon i offentlig sektor.