Maren Sogstad

Tester skjema som måler kvalitet i omsorgstjenestene. Nå søkes kommuner.

Hvor fornøyd er egentlig brukerne med tjenesten de mottar? Opplever de at de har innflytelse i egen hverdag, at de kan delta i meningsfulle aktiviteter og delta i sosialt samvær med mennesker som er viktige for dem? Kommuner inviteres nå til å delta i uttesting av et nytt spørreskjema som skal måle kvalitet på omsorgstjenestene.

I England har spørreskjemaet Ascot vært i bruk lenge. Ascot er forkortelse for Adult social care outcomes toolkit, og brukes av kommunene til å måle kvalitet og brukernes opplevelser av omsorgstjenester. Det kan være aktivitet, omgivelser, helse og mat, for eksempel.

Teller og teller

– I Norge har vi fått god oversikt over, for eksempel, antall beboere per legeårsverk, antall sykepleiere på nattevakt, antall ansatte i hjemmetjenesten som foretar stell av beboere i omsorgsboliger og så videre, men vi mangler mål som sier noe konkret om resultatet av tjenestene. Nå skal vi lage en norsk versjon av Ascot-skjemaet. Slik kan vi måle kvaliteten på tjenestene og brukernes erfaringer.

Det sier Maren Sogstad, daglig leder for Senter for omsorgsforskning (Sof), øst.

Sammen med kolleger ved Sof, øst og ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Kent i England, jobber de nå med å lage norsk utgave av Ascot. I den forbindelse søker de etter norske kommuner som kan være med i rekruttering av mottakere av kommunale omsorgstjenester. 

En styrke for Leve hele livet

Det skal rekrutteres 165 brukere fra hver av disse tre tjenestene: sykehjem, omsorgsboliger og hjemmebasert omsorg.

Datainnsamlingen skal skje i 2022. Før det skal skjemaet oversettes og godkjennes for bruk i Norge.

Sogstad mener Ascot kan bidra til å gi bedre ressursutnyttelse i omsorgstjenestene. For eksempel vil det bidra til at kommunene kan sette inn ressursene der de trengs mest, og bedre utnytte effekten av innovasjonstiltak.

– Mange av de områdene som reformen Leve hele livet er opptatt av å forbedre, kan la seg måle med Ascot, sier Sogstad.