Borghild Ulshagen, Øystein Lappegard, Per Gunnar Disch, Karsten Popp Dideriksen

Samhandling i praksis

Da samhandlingsreformen utfordret helsevesenet til å styrke samarbeidet mellom kommune og sykehus, hadde Hallingdal drevet med samhandling i årevis.

— Vi er seks kommuner i Hallingdal som har samarbeidet med hverandre og med Ringerike sykehus, i flere tiår, sier Øystein Lappegard som er kommuneoverlege i Ål.

Eget minisykehus

Samarbeidet har, blant mye annet, materialisert seg i en intermediær avdeling ved Hallingdal sjukestugu. Denne har ti regulære sykehussenger og ti senger som er forbeholdt de kommunale helse- og omsorgstjenestene i regionen.

— Ikke alle er klar over hvilket fantastisk tilbud vi har i Hallingdal med Hallingdal sjukestugu. De fleste steder legger helseforetakene ned tilbudene sine i distriktene. I Hallingdal bygger en opp. Hallingdal sjukestugu er et minisykehus, eller et nærsykehus med intermediær avdeling, forteller Lappegard.

Han har studert tallene.

Hundre prosent i 2019

– De kommunale akutte døgnplassene hadde i 2018 en beleggsprosent på 74 og liggetid på 3,8 døgn, dette er i samsvar med slik vi ønsker det, det skal være ledig plass til å ta imot nye pasienter. De sju interkommunale sengeplassene er tiltenkt pasienter som trenger mer kompetanse eller utstyr enn det hjemkommunen har tilgjengelig. Dette er et nytt tilbud i Hallingdal og vi har hatt noe lavere beleggsprosent enn vi skulle ønske. Den var på 77 % siste året, mens vi ønsker en beleggsprosent på rundt 85 og arbeider med ulike tiltak for dette. Det positive er at første kvartal i 2019 har beleggsprosenten på disse plassene vært 100 %. Liggetiden er på sju døgn, forklarer kommuneoverlegen. 

Sterkere sammen

Borghild Ulshagen er kommunalsjef i Ål. Hun sier gevinstene av samarbeidet er åpenbare:

· Kommunene får et fagmiljø som den enkelte kommune ikke ville fått alene.

· Vi får et tjenestetilbud som kommunene ikke ville kunnet tilby hver for seg.

· Vi får bedre oversikt, sterkere samarbeid og større utveksling av kompetanse.

· Det bidrar til innovasjon, utvikling, effektivisering og kvalitetsheving.

· Til sammen styrker dette dessuten rekrutteringen til Hallingdal.

Alt for syk for sykehuset

Øystein Lappegard har tatt doktorgrad på tilbudet ved Hallingdal sjukestugu. Han forteller at for å kunne sammenlikne pasienter fra sjukestugu med pasienter fra sykehuset, gikk pasienter som legen ønsket innlagt inn i en trekning der det var tilfeldig om de kom til sjukestugu eller sykehuset. Det bød imidlertid på noen utfordringer, for da pasientene fikk vite at de stod i fare for å havne på sykehuset, var det flere som nektet å delta i forskningsprosjektet. Eller som en 86 år gammel dame fra Gol uttrykte det: 

«Å, nei, no er eg no alt for sjuk

til å koma på sjukehuset» 

Studien viste større tilfredshet med den lokale sjukestugu enn med sykehuset på Ringerike. 

Avstand ikke viktig

— Pasientene pekte på nærheten til sine egne, at det var hjemmekoselig, at det var roligere, at det gir trygghet og kontinuitet når det er de samme pleierne og legene fra dag til dag, at de blir sett på som hele mennesker framfor en diagnose, forteller kommuneoverlegen.

Avstand ble ikke nevnt. Ingen av pasientene trakk fram geografisk avstand som argument for at de foretrakk den lokale sjukestugu.

Senter for omsorgsforskning

Senter for omsorgsforskning har også inngått et samarbeid med kommunene i Hallingdal. I intensjonsavtalen heter det at avtalens formål er fagutvikling, innovasjon og forskning basert på de utfordringer helse- og omsorgstjenesten i distrikts-Norge står overfor.

— I Hallingdal klarar de å løse en del utfordringer som er felles for mange små distriktskommuner. Jeg er sikker på at vi kan ha gjensidig glede av hverandre i et samarbeid, sier Per Gunnar Disch, forsker og førstelektor ved Senter for omsorgsforskning og Universitetet i Sørøst-Norge. 

Kaffe framfor advokat

Da vi spør hva som er oppskriften for å få til et godt samarbeid, har rådmann Karsten Popp Dideriksen svaret lett tilgjengelig.

— Det er kaffe! Vi bruker mer tid på det vi er enige om enn det vi er uenige om, og så bruker vi mer penger på kaffe enn på advokat, smiler han.