Politikere, ansatte, tillitsvalgte og brukerrepresentanter i Porsgrunn tenker sammen for å skape bedre tjenester. Fra venstre Zorana Miljevic, ledende fysioterapeut for voksne brukere, Elisabeth Eri Røland i Norsk forbund for utviklingshemmede i Porsgrunn, Anne Karin Weisser, fagkonsulent i miljøarbeidertjenesten for voksne funksjonshemmede, og Hilde Hagen, avdelingsleder ved et helse- og aktivitetssenter. (Foto: Bjørn Kvaal)

Trodde du at planarbeid var kjedelig? Da må du se til Porsgrunn

På taket skal Frivillighetsbussen ha en bjelle slik isbilene bruker. Så kan den kjøre rundt og kalle på alle som vil ha skyss til et senter der de kan møte andre mennesker.

Det var ett av mange forslag som kom fram da Porsgrunn kommune inviterte til møte for å få fram gode ideer. Bakgrunnen er at kommunen nå har startet arbeidet med å lage helse- og omsorgsplan fram mot 2025.

Femti ansatte, politikere, brukere og tillitsvalgte kom sammen for å dele synspunkt og erfaringer.

Vil ha bedre familieomsorg

Innspillene skal nå oppsummeres. En redaksjonskomité skal se på hva som kan bli med i innstilling til rådmannen, og hva som eventuelt kan tas i bruk umiddelbart for bedre helse- og omsorgstilbud i kommunen.

Deltakerne har tidligere i høst hatt en samling ledet av førstelektor Per Gunnar Disch ved Senter for omsorgsforskning (SOF), sør. Her fikk de høre om statlige intensjoner og føringer i omsorgspoltikken, og hva dette gir av av kommunale utfordringer.  

På dag to ble deltakerne satt sammen i grupper for å si hva de mener er viktig for dem. De skulle blant annet diskutere brukermedvirkning, familieomsorg, samhandling mellom frivillige og kommunen og mellom organisasjoner og enkeltpersoner.

– Ta med turfølge

Her er noen av innspillene som kom fram i gruppediskusjonene:

• Ufarliggjør offentlige tjenester, få fram at barnevernet er en medspiller.

• Sats på familieomsorg, blant annet fordi mange bor langt unna slekt og venner.

• Sats på forebyggende helsearbeid i tidlig alder

• Gjør de pårørende trygge.

• Samhandle med frivillige organisasjoner.

• Sett opp en fast bussrute som kan hente privatpersoner slik at de kan møtes.

• Involver pensjonerte helse- og omsorgsarbeidere.

• Organiser rick shaw-sykkelturer som kan ta med også hjemmeboende.

• La treningsglade kvinner og menn skyve, trille eller gå turer med de som har vansker med å komme seg ut.

• Utdann likepersoner slik organisasjonen Alarm gjør innen rus og psykiatri.

• Inviter til gjestebud, der privatpersoner og frivillige organisasjoner kan fortelle hva som er viktig for dem, og hva de eventuelt kan bidra med.

• Informer om hva en kommune kan, skal eller bør gjøre.

• Hold mestringskurs for kronisk syke.

 

Brukes i undervisning

Per Gunnar Disch og kommunalsjef Aud Fleten i Porsgrunn kommune har hatt ansvaret for samlingene.

– Dette skaper samhandling mellom SOF, Høgskolen i Telemark og Porsgrunn kommune, sier Disch.

Fra sitt ståsted er denne kommune- og prakisnære samlingen ett av de sentrale oppdragene til SOF. De har jobbet med flere kommuner om liknende prosesser.  I tillegg til å bidra inn i prosessen, tar Disch med seg tanker, kunnskap og erfaringer fra deltakerne. Dette bruker han i undervisning og i møte med andre kommuner som skal lage planer.

– Ser rollen sin bedre

Dette mener fire av deltakerne på samlingen i Porsgrunn om arbeidsseminaret:

Elisabeth Eri Røland, nestleder i Norsk forbund for utviklingshemmede i Telemark styremedlem i lokallaget i Porsgrunn:

– Veldig interessant og lærerikt å se alt det en kommune skal favne over. Og viktig å få fram hvordan ting kan henge sammen for oss som innbyggere og brukere. Vi pårørende må ses av kommunen, hvis ikke kan vi ende opp som brukere for eksempel i psykiatriavdelingen i kommunen senere i livet.

Anne Karin Weisser, fagkonsulent i miljøarbeidertjenesten for voksne funksjonshemmede:

– Det er lett at vi kjemper for våre saker og ser ting fra vårt ståsted. På et slikt møte ser vi vår rolle i et større, overordnet system.

Zorana Miljevic, ledende fysioterapeut for voksne brukere:

– Jeg er nyansatt i kommunen, så dette har vært en god innføring for meg. Fra mitt ståsted er det også viktig at kommunalt ansatte her får høre brukerne, men at vi alle blir tatt med på råd for å lage gode planer og løsninger.

Hilde Hagen, avdelingsleder for fysio-, ergo- og tekniske hjelpemidler ved et helse- og aktivitetssenter i Porsgrunn:

– Brukermedvirkning er grunnlaget hvis vi skal få til god tilrettelegging. Det er motiverende å ha dialogmøte som dette og positivt å komme sammen på tvers av ståsted.

Helse og omsorg har den største og en av de mest kompliserte planprosessene i en kommune, mener kommunalsjef Aud Fleten.

– De ansatte har som regel mer enn nok med sine løpende oppgaver. Derfor er det nyttig og viktig å komme sammen. Folk lærer noe nytt, de blir kjent med kolleger som de kan ha samarbeid med senere og de ser sin rolle i en større sammenheng, sier Fleten.

Vil ha gode holdninger

Hun trekker også fram at en slik samling får fram kompleksiteten rundt lovverk, hva som er god bruk av skjønn og nytten av brukermedvirkning.

Et annet moment er at kunnskap kan måles ut fra antall høgskoleutdannede. Men kunnskap handler også om holdninger og kultur.

– Også håper jeg at ansatte ser nytten av å tenke tverrfaglig og at ved behov for livslange tjenester så er det viktig å starte samordning av tjenester tidlig, sier Fleten.