Statsbudsjett

Omsorgsforskning i statsbudsjettet

Senter for omsorgsforskning får en god porsjon oppmerksomhet i årets Statsbudsjett. Framfor alt framgår det hvordan Senter for omsorgsforskning bidrar til tjenesteutformingen i kommunene og hvor sentral omsorgsforskningen blir framover.

Senter for omsorgsforskning

«På bakgrunn av erfaringer fra Nevroplan 2015 har Senter for omsorgsforskning og tjenestedesignere utarbeidet en generell modell for tilpasset treningstilbud og dag-/aktivitetstilbud. Denne modulen vil foreligge i elektronisk format i Omsorgsbiblioteket høsten 2017» heter det blant annet.

Et annet sted i statsbudsjettet finner vi følgende:

«Senter for omsorgsforskning gjennomførte i 2015 en evaluering av tilskuddsordningen «Tilskudd til personer med nevrologiske skader og sykdommer». Undersøkelsen viser at ordningen har bidratt til å styrke de aktuelle brukerorganisasjonenes veilednings- og informasjonsarbeid og gjennom dette styrket brukermedvirkning i tråd med målene i ordningen.»

Videre nevnes følgeforskningen av Helsedirektoratets implementering av «Trygghetsstandarden», programmet «Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester», samarbeidet mellom utviklingssentrene og senter for omsorgsforskning og flere andre ting. 

Her finner du statsbudsjettet fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Utfyller hverandre

En titt på statsbudsjettet gjør det også tydelig hvordan Folkehelseinstituttet og Senter for omsorgsforskning utfyller hverandre i samfunnsoppdraget. Flere steder presiseres det at Folkehelseinstituttet «skal produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra til godt folkehelsearbeid og gode omsorgs- og helsetjenester». Dette er ikke så ulikt det mandatet som er gitt Senter for omsorgsforskning, og som blant annet oppfylles gjennom Omsorgsbiblioteket.

Omsorgsbiblioteket, som er et produkt av Senter for omsorgsforskning, er samlokalisert med Helsebiblioteket som driftes av Folkehelseinstituttet. Omsorgsbiblioteket samler og sammenstiller forskning og utviklingsarbeid som angår omsorgsarbeidet i kommunene.

Her kan du besøke omsorgsbiblioteket.

Camilla Stoltenberg

Bare 10 prosent av dagens helseforskning handler om de kommunale helse- og omsorgstjenestene, til tross for at de utgjør 50 prosent av helsebudsjettet. 

Camilla Stoltenberg, som er direktør for Folkehelseinstituttet, sa under fellessamlingen til Senter for omsorgsforskning tidligere i høst, at hun håpet Senter for omsorgsforskning ville identifisere noen viktige kunnskapsbehov og svare på disse med prosjekter som er store nok. 

Hun ønsket også at Senter for omsorgsforskning skulle gi innspill til Kommunenes strategiske forskningsorgan om hvilke saker som bør opp på agendaen.

Her kan du lese hva Camilla Stoltenberg ønsker seg av omsorgsforskning.