Jim Skarli og Helga Katharina Haug

Nevronett

I disse dager lanserer Omsorgsbiblioteket en ny nettside. Nevronett.no skal bidra til at personer med nevrologiske skader og sykdommer får en så kunnskapsbasert aktivitet og trening som mulig.

Her finner du Nevronett.

Multippel sklerose, epilepsi, hjerneslag, hodeskader, ryggmargsskader og Parkinsons sykdom er eksempler på nevrologiske sykdommer og skader. Nevronett er en veiviser som skal være til hjelp i arbeidet med aktivitetstilbud til personer med slike tilstander. Siden er utviklet for Omsorgsbiblioteket av Senter for omsorgsforskning i samarbeid med Helsedirektoratet og Halogen (webdesign).

I denne videoen svarer NTNU-forsker Jim Skarli på tre korte spørsmål om Nevronett.

Forebyggende lavterskeltilbud

Helga Katharina Haug er seniorrådgiver i avdeling for kommunale helse- og omsorgstjenester i Helsedirektoratet. Hun forklarer hva som var behovet i utgangspunktet.

– Det anslås at opp mot 150 000 personer i Norge har en nevrologisk skade eller sykdom, enten isolert eller som en del av en annen sykdom. Forebyggende lavterskeltilbud er viktig for å stimulere til økt egenmestring og for å forhindre ytterligere funksjonssvikt. Kunnskap og innsikt i egen tilstand kan dessuten bidra til en større grad av deltakelse i samfunnet, sier hun.

Basert på kommunenes erfaringer

Helga Katharina Haug kan fortelle at modellene har sitt utspring i kommunene.

– Gjennom arbeidet med Nevroplan 2015 utviklet prosjektkommunene modeller for aktivitet og trening til denne brukergruppen. Sammen med Senter for omsorgsforskning har derfor Helsedirektoratet laget denne veiviseren basert på kommunenes erfaringer fra disse prosjektene, forklarer Helga Katharina Haug.

Jim Skarli har jobbet med innholdet. Han forteller hva han har lagt mest vekt på.

Grunntanke om praktisk nytteverdi

– Det er stor variasjon mellom sykdommene og skadene med hensyn til berørte funksjoner og omfanget av funksjonsnedsettelsene. Ved en del tilstander sees et sammensatt bilde av fysiske- og kognitive funksjonsutfall og i noen tilfeller psykiske symptomer som angst og depresjon. For helsetjenesten generelt, og omsorgstjenesten spesielt, kan det derfor være utfordrende å planlegge, dimensjonere og tilrettelegge for en helhetlig og sammenhengende tiltakskjede for denne brukergruppen. En grunntanke i arbeidet med Nevronett har av den grunn vært å samle og presentere erfaringskunnskap som kommunene kan dra praktisk nytte av i dette arbeidet, sier forsker Jim Skarli.

Vi spør hvem han tenker er i målgruppa for den nye nettsiden.

Ansatte og ledere i kommunene

– Dette er kunnskap som i all hovedsak retter seg mot ansatte og ledere i kommuner som ønsker å etablere slike tilbud. Samtidig vil både brukere, pårørende og andre kunne finne nyttig informasjon her. Merk også at veiviseren med hell kan sees i sammenheng med den publiserte kunnskapsoppsummeringen på området, som gir en mer utdypende beskrivelse av den aktuelle tematikken, forklarer forskeren.

Oppsummeringen av kunnskap finner du her.

Dette finner du på Nevronett

Helga Katharina Haug fra Helsedirektoratet forteller hva du finner på Nevronett.

– Veiviseren beskriver hva som er nyttig å vurdere i planleggingen og gjennomføringen av et slikt tilbud, som målgruppe, rekruttering, kompetanse, organisering og innhold. Nettsiden inneholder også lenker til eksisterende tilbud, forskjellige andre nettsider som er relevante, samt prosjektrapporter og praktiske verktøy og tips.