Jim Skarli

Ny oppsummering om aktivitetstilbud

Nevrologiske skader og sykdommer omfatter både medfødte eller ervervede tilstander, og fører ofte til svekkelse av funksjoner på flere områder. De vanligste nevrologiske skadene og sykdommene blant brukerne av omsorgstjenester er Multippel sklerose (MS), Cerebral parese (CP), Parkinsons sykdom, hjerneslag og epilepsi.

Jim Skarli er stipendiat ved Høgskolen i Innlandet og emneredaktør i Omsorgsbiblioteket. Han er også ansvarlig for en ny oppsummering av kunnskap om aktivitets- og treningstilbud til personer med nevrologiske skader og sykdommer gjennom sin prosentstilling ved NTNU. Han forteller at vi har fått mye ny kunnskap de siste årene.

Plastisk hjerne i stadig endring

– Nevroplan 2015 påpeker at vi inntil for bare få år siden trodde hjernen hos voksne manglet evnen til å forandre seg og at regenerering av hjerneskader derfor ikke kunne finne sted. Denne oppfatningen påvirket også klinisk praksis, slik at begrepet «nevrorehabilitering» ble lavt prioritert og møtt med pessimistiske holdninger. Men gjennom de siste tiårene har vi oppdaget at også hjernen har regenerative evner. Nå vet vi at hjernen ikke bare kan endre seg etter en skade, men at den faktisk endrer seg hele tiden i interaksjon med omverdenen. Et sentralt begrep her er plastisitet, altså hjernens evne til å endre sin oppbygging og funksjon. Vesentlig for plastisitet er at hjernen og dens ulike funksjoner brukes, det vil si at hjernen blir stimulert og at den er i aktivitet, forklarer Jim Skarli. 

Kunnskapsoppsummeringen er på seksti sider, og sammen med Helsedirektoratet har Jim Skarli utviklet en veiviser for tilpasset trening, dag- og aktivitetstilbud til personer med nevrologiske sykdommer eller skader. Veiviseren heter Nevronett og er også publisert på Omsorgsbiblioteket.

Tross et omfattende arbeid er Jim Skarli konkret da vi ber ham trekke fram ett viktig funn fra sin gjennomgang av forskning og utviklingsarbeid på området.

Tverrfaglighet og individuell tilpasning

– Forskningen viser at personer i denne målgruppen ofte har sammensatte behov, noe som kan inkludere kognitive og emosjonelle utfall, og i noen tilfeller også psykiatriske symptomer som angst og depresjon. Dette styrker forståelsen av at personer med nevrologiske tilstander har behov for tverrfaglig tilnærming og individuelle tilpasninger. Det er viktig å ta med seg når en skal utvikle tjenester til denne målgruppen, sier Jim Skarli. 

Kunnskapsoppsummeringen hans er tilgjengelig i Omsorgsbiblioteket. Du finner den hvis du klikker her. I Omsorgsbiblioteket finner du også Nevronett, veiviseren for tilpasset trening, og aktivitet til personer med nevrologiske tilstander. Klikk her hvis du vil besøke Nevronett.