Førsteamanuensis Tove Mentsen Ness ved Nord universitet. (Foto: Einar Myrenget)

«Mystery shopper» sjekker sjefen

En dag kommer det en fremmed gjest på sykehjemsavdelingen. Hun er verken pårørende eller jobbsøker, men en «mystery shopper».

Hørt om Visitas? Det er et gratis verktøy for lederne. Det skal gi bedre tjenester gjennom utvikling av ledere og organisasjon

Visitas er utviklet i Nederland.

Ensomme sjefer

Seks avdelingsledere ved sykehjem og ved andre enheter innen helse og omsorg i Namsos kommune tok det i bruk i 2016. 

– Avdelingsledere kommer noen ganger i en utsatt og ensom posisjon mellom sjef og medarbeider. Å utvikle dem som ledere er derfor viktig.

Det sier førsteamanuensis Tove Mentsen Ness ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet. Hun har i ett år fulgt seks avdelingsledere i Namsos kommune.

Skal gjøre hverandre gode

15. mars har hun rapporten klar om Visitas er et godt verktøy for mellomledere og for organisasjonsutvikling. Evalueringen skjer gjennom et samarbeid mellom Namsos kommune, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord universitet og Senter for omsorgsforskning, midt.

Visitas er tuftet på at egen organisasjon selv er best til å forbedre virksomheten og lederne. Derfor benyttes ansatte i egen virksomhet til denne utviklingen.

Målet er å få fram og å ta i bruk beste interne praksis. Middelet er å binde sammen læring, utvikling og virksomhetsstyring.

Kort fortalt handler Visitas om hvordan ledere skal gjøre hverandre gode.

Sjekker taushetsplikten

Avdelingslederne i Namsos har deltatt i et nettverk sammen med to andre avdelingsledere. Sammen har de jobbet med en konkret forbedring eller utfordring.

Visitas foregår blant annet ved at avdelingen får besøk fra to andre avdelingsledere (visitører) som deltar i visitasnettverket. Disse samler inn data gjennom spørreundersøkelser, observasjoner og intervjuer med ansatte i avdelingen. 

Avdelingen kan også få besøk av en «fremmed gjest». Det vil si at en person ringer eller besøker avdelingen for å framskaffe ytterligere informasjon og kunnskap om temaene som er valgt av nettverksgruppen.

Gjesten kan sjekke for eksempel brukeropplevelser, oppfølging, ledelse, kultur, stemning, organisering og ivaretakelse av taushetsplikt. 

Tar gjerne noen på «fersken»

«Gjestens» observasjoner og opplevelsene skal være strukturerte og skal bidra til å «ta noen i å gjøre noe bra». Det skal gis konstruktive og strukturerte tilbakemeldinger. Den fremmede gjesten skal også lete etter forbedringsområder for avdelingen.

Rapporten blir overlevert til avdelingslederen. Tilbakemeldingen skal være et arbeidsgrunnlag for tjenestested og for videre forbedrings- og utviklingsarbeid.

Ness mener det er viktig at mellomledere – og andre ledere – finner verktøy som utvikler dem som ledere, enten det er Visitas eller ved hjelp av andre modeller. 

Trenger en pådriver

– For at Visitas skal lykkes er det viktig at det er en koordinator, som er pådriver og som ivaretar rammene slik at avdelingslederne får mulighet til å prioritere dette i en travel hverdag, sier Ness.

Hun har intervjuet mellomlederne før og etter at Visitas ble innført. I disse dager skriver Ness om den endringen medarbeiderne har opplevd i prosjektperioden. 

Rapporten legges ut på omsorgsforskning.no når den er klar i midten av mars.

Rapportens tittel er «Hvordan erfarer ledere i helse og omsorg i Namsos kommune at Visitas er et hensiktsmessig verktøy for lederstøtte».