Kommunenes strategiske forskningsorgan og Camilla Stoltenberg (Foto: KS og Folkehelseinstituttet) F.v.: Randi Eidsmo Reinertsen (SINTEF); Flemming Hegerstrøm (Hospital IT); Hilde Dorthea Grindvik Nielsen (NFR); Jon Anders Drøpping (KS); Jørund Strand (UiO); Siv Svardal (HOD); Hans Petter Torvik (Sandnes kommune); Nina Emaus (UiT); Björn Gustafsson (NTNU); Lasse Frantzen (Hdir); Nina Mevold (Bergen kommune); Finn-Hugo Markussen (KD); Åse Laila Snåre (KS); Erik Kjeldstadli (Bærum kommune); Tone Alm Andreassen (HiOA); Marit Kirkevold (UiO); Marta Ebbing (FHI) og Geir Liavåg Strand (FFO).

Money talks

Økonomi har gjennomslagskraft. Camilla Stoltenberg savner helseøkonomiske beregninger å slå i bordet med. Hun gjør dessuten oppmerksom på Kommunenes strategiske forskningsorgan.

Større prosjekter

– Jeg håper Senter for omsorgsforskning vil identifisere noen viktige kunnskapsbehov og svare på disse med prosjekter som er store nok. Vi trenger store, slagkraftige forskningsprosjekter som er del av en systematisk utprøving av tiltak i tilstrekkelig mange kommuner. Det er ofte et problem at prosjektene blir for små, sier hun.

Skjev forskning

Da Senter for omsorgsforskning hadde samling i Stjørdal i september snakket Stoltenberg om Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF).

Bare ca 10 prosent av dagens helseforskning handler om de kommunale helse- og omsorgstjenestene, til tross for at de utgjør ca 50 prosent av helsebudsjettet. Kommunenes strategiske forskningsorgan skal bidra til å rette opp skjevheten. Stoltenberg håper det kan føre til større prosjekter og flere helseøkonomiske beregninger.

Les KS sin sak om «Kunnskapsløft for kommunene»

KSF skal hjelpe til å organisere forskningen og bidra til at vi får dekket kunnskapssvake områder innen helse- og omsorgstjenesten, også gjennom utdanningene. Organet skal stimulere til nasjonal og internasjonal forskning som har betydning for kommunale helse- og omsorgstjenester og folkehelsearbeidet, sier Stoltenberg.

Money talks

Og så etterlyser hun altså helseøkonomiske beregninger.

– Økonomiske analyser har politisk gjennomslag. Vi har alt for få helseøkonomiske beregninger som viser effekten av folkehelsetiltak. Det er liten tvil om at for eksempel forebygging har effekt, men det finnes få vitenskapelige evalueringer som dokumenterer den økonomiske gevinsten, sier Stoltenberg.

Camilla Stoltenberg er direktør for Folkehelseinstituttet og leder HelseOmsorg21-rådet.

Seks klare ønsker

Direktøren deler også noen tanker om hvordan Senter for omsorgsforskning kan posisjonere seg i den faglige og strategiske utviklingen av forskningsfeltet:

• Gi innspill til Kommunenes strategiske forskningsorgan om saker som bør på agendaen.

• Bidra til naturlig og permanent kontakt med tjenestene

• Bidra med praksisnær forskning av høy kvalitet

• Støtte opp under den internasjonale kunnskapsutviklingen om helse og omsorg

• Fremme utvikling av et forskningsbasert næringsliv innen feltet

• Utvikle kompetansehevingstiltak