Vidar Sørhus og Jim Skarli

Verd å vite når du søker midler til forskning

Norge skårer høyt på forskning på medisin- og helsefag. Men det er usikkert hvor mye innovasjon dette fører til i de kommunale tjenestene. Hvorfor er det slik?

– Innovasjon i tjenestene er et viktig tema når Forskningsrådet nå skal fordele penger.

Det sier spesialrådgiver Vidar Sørhus (til venstre på bildet) i Norges forskningsråd.

Innovasjon i tjenesten

Under et seminar om forskning for innovasjon i hese- og omsorgstjenesten på Hamar i dag med 65 deltakere var HELSEVEL ett av temaene. 

Forskningsprogrammet HELSEVEL er forkortelse for ”Gode og effektive helse-, omsorgs og velferdstjenester”. Det gjelder for 2015-2024.

HELSEVEL har i 2016 145 millioner kroner til fordeling til prosjekt. Det administreres av Forskningsrådet.

– Vi tror at det offentlige fortsatt vil prioritere dette gjennom økt satsing i form av forskningsmidler, blant annet, sier Sørhus.

Han viser til HelseOmsorg 21. Her er kunnskapsløft i kommunene ett av temaene, helse og omsorg som næringspolitisk satsingsområde ett annet. Det skal være lettere tilgang på helsedata og mer kunnskapsbaserte helse- og omsorgssystem.

Brukermedvirkning og internasjonalisering

Det skal også være brukermedvirkning og sterkere satsing på internasjonalisering av forskning.

– Å styrke kommunenes rolle i forskningen vil kunne gi mer relevante problemstillinger. Det vil øke eierskapet til forskningen i kommunene. Dette vil igjen kunne styrke sannsynligheten for vellykket implementering av innovasjon i tjenestene, sier forsker Jim Skarli (til høyre på bildet) fra Senter for omsorgsforskning ved NTNU Gjøvik.

Kvalitet gjennom forskning

HELSEVEL skal gjennom forskning og innovasjon bidra til god kvalitet i helse- og omsorgssektoren. Blant annet ved å

• heve kvaliteten og internasjonal orientering i sektoren

• mer kunnskapsbasert utdanning

• skape ny kunnskap og synergier i forskning og innovasjon i helse- og omsorgstjenestene.

• skape nye samarbeidsarenaer der forskere, utøvere av tjenestene og brukere møtes på tvers av helse- og velferdssektoren.

HELSEVEL hadde 128 søknader om penger i 2015. 96 var på forskerprosjekt, men det var 32 søknader til annen støtte (PraksisVEL). De søkte om 1,7 milliard korner.

Merk deg datoen

Av årets midler er det verdt å merke seg 12. oktober. Det er hovedfristen for å sette sammen prosjekt med partnere.

Samtidig er det mulig å søke penger til forarbeid til å lage slikt samarbeid og skisser for videre søknader og vurdering av ideer. Her er fristen 17. februar og 25. mai. Det kan søkes om inntil 300 000 kroner til slikt forarbeid.

Brukeren skal med

Sørhus er opptatt av forskningen skal være relevant for tjenestene og brukerne. 

– Det forventes nå at brukerne involveres i forskningen – og da tenker vi brukerne like gjerne er en politiker som en pårørende, pasient eller helse- og sosialsjef. Så definer brukeren, oppfordrer Sørhus.

Her kan du abonnere på nyhetsbrev om HELSEVEL.

Unngå dobbeltarbeid

Forskningen i HELSEVEL skal være tydelig og nyttig for brukerne og myndighetene. Det er viktig å systematisere kunnskapsoppsummeringer og se hva andre har forsket på slik at det unngås dobbeltarbeid.

– Brukermedvirkning og nytteverdi er to stikkord når det skal lages søknader om forskning, sier Sørhus. – Spør oss gjerne og bruk oss som diskusjonspartner når det skal søkes om forskningsmidler.