Aud Obstfelder (til venstre) og Thorstein Ouren er i gang med Leve hele livet.

Skal oppsummere kunnskap om alderdom for norske kommuner

Eldre mennesker skal forberedes til å klare alderdommen bedre. Norske kommuner skal nå få servert ny kunnskap som skal legge til rette for dette.

Alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Det er regjeringens mål med reformen Leve hele livet.

Reformen skal legge til rette for at gode, lokale løsninger spres og tas i bruk i kommunene. Men hva er gode løsninger, og hvem er de gode for?

Disse er ansvarlige

Senter for omsorgsforskning skal lage oppsummeringer innenfor de fem områdene reformen tar for seg (i parentes den som skal lede arbeidet):

• Aldersvennlig Norge (Frode F. Jacobsen, Senter for omsorgsforskning, vest)

• Mat og måltider (Line Melby, Senter for omsorgsforskning, øst)

• Aktivitet og fellesskap (Marianne Eliassen, Senter for omsorgsforskning, nord)

• Helsehjelp (Betty-Ann Solvoll, Senter for omsorgsforskning, midt)

• Sammenheng i overganger i tjenestene (Torhild Gregersen, Senter for omsorgsforskning, sør)

I tillegg skal det gjøres en tilsvarende oppsummering innen styring, kvalitet, innovasjon og nye arbeidsformer.

Skal finne relevant erfaring

– Skal målene med reformen nås, må kommunene ha enkel tilgang til kunnskap og kompetanse slik at de kan ta gode valg. Vår jobb blir å finne fram til eksisterende kunnskap, oppsummere denne og presentere det som vil være mest relevant for kommunene og andre målgrupper. Formidlingen vil skje i samarbeid med Helsedirektoratet, KS, fylkesmenn og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT), sier forskningsleder Aud Obstfelder ved Senter for omsorgsforskning, øst.

Ansatte ved de fem sentrene i Norge som utgjør nettverket av Senter for omsorgsforskning skal gjøre arbeidet med å oppsummere forskningen. Oppdraget er gitt av Helsedirektoratet. Budsjettet er på fire millioner kroner. Arbeidet skal pågå fram til 2023.

– Oppdraget er en anerkjennelse av vår kompetanse rundt forskning, oppsummering og formidling av kunnskap om omsorgstjenestene i Norge, sier Obstfelder.

– Ikke skyld på lovverket

Reformen skal bidra til:

  • Flere gode leveår
  • Pårørende som ikke blir utslitt
  • Ansatte som trives på jobben og får brukt sin kompetanse

– Reformen Leve hele livet har identifisert noen områder der det svikter i tilbudet til eldre. Det skyldes ikke mangel på lovverk, kunnskap om god praksis, gode metoder og verktøy eller gode erfaringer fra prosjekt- og utviklingsarbeid i enkeltkommuner. Utfordringen ligger i å samle og systematisere all denne kunnskapen, spre den til alle kommuner og bistå med å sette dette i system. Dette skal så understøtte et systematisk kvalitets- og forbedringsarbeid ute i kommunene.

Det sier seniorrådgiver Thorstein Ouren i avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester i Helsedirektoratet.

Må kjenne kommunenes behov

En av kunnskapsoppsummeringene som ble gjort i forkant av reformen viser at innføring av nye tiltak i kommunene styrkes dersom et nasjonalt eller regionalt nivå tar initiativ og bidrar til kunnskapsutvikling, formidling og spredning av nye løsninger, ifølge Ouren.

Aud Obstfelder er opptatt av at forskerne har kommunene som målgruppe klart for seg i dette oppdraget. Og at de kjenner kommunenes potensialer og utfordringer med å kunne gi eldre et selvstendig liv og der brukerne kan ta valg ut fra egne behov.

Veiledningsmateriellet som utarbeides skal gjøres egnet og tilgjengelig for det regionale støtteapparatet og kommunene. Dette handler både om valg av kommunikasjonskanaler og -form. I størst mulig grad kanalisere materiellet ut via eksisterende, digitale kanaler.

Vil høre fra kommunene

– Veiledningsmateriellet må spisses nærmere mot kommunenes behov etter hvert som de definerer sine prioriteringer og ønskede tiltak, sier Ouren.

Helsedirektoratet, Senter for omsorgsforskning og KS er det nasjonale støtteapparatet for kommunene i Leve hele livet, mens fylkesmennene og USHT er det regionale apparatet.

– USHT´ene er tett på kommunene og det daglige, praksisnære arbeidet. Jeg ser fram til å samarbeide med disse og de andre deltakerne som står bak Leve hele livet-reformen, sier Obstfelder.