Fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid

Fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid

Kjersti Karoline Danielsen ved Senter for omsorgsforskning i Kristiansand vil oppsummere kunnskap om fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid til Omsorgsbiblioteket. Hun ber kommuner som arbeider med dette om å ta kontakt.

Lever kortere

Det foreligger i dag god dokumentasjon på at fysisk aktivitet kan være virksomt både som forebyggings- og behandlingsstrategi ved enkelte former for psykiske lidelser og problemer.

– Forskning viser videre at mennesker som rammes av alvorlige psykiske lidelser har en reduksjon i forventet levealder på mellom 15 og 20 år. Selv om årsakene er sammensatte og til dels uklare, er livsstilsfaktorer av avgjørende betydning og en stor andel av overdødeligheten er knyttet til økt forekomst av og mangelfull oppfølging av somatisk sykdom som hjerte- og karsykdom og luftveissykdommer. Helsepersonell plikter å gi brukere med psykiske lidelser en helhetlig behandling, noe som omfatter både fysiske og psykiske faktorer, sier Kjersti Karoline Danielsen.

I Regjeringens nye strategiplan for god psykisk helse uttrykkes et behov for å tilby mennesker med psykiske lidelser hjelp til å endre på livsstilsfaktorer. Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner er også viktige mål for forslag til nye pakkeforløp innen psykisk helse og rus.

– Med det nye emnet i Omsorgsbiblioteket ønsker vi å oppsummere forsknings- og utviklingsarbeid som ser på bruken av fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid i kommunene i en norsk kontekst, med en særlig vekt på helse- og omsorgstjenestene i kommunene, forteller Kjersti Karoline Danielsen.

Mestre eget liv

Målet med fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid er i hovedsak å oppnå bedre fysisk og mental helse og økt livskvalitet, men fysisk aktivitet har også en egenverdi som handler om å være interessert i noe, fylle hverdagen med innhold, være sammen med andre, bygge relasjoner og så videre.

– Viktige mål med psykiske helsetjenester er også å fremme uavhengighet, selvstendighet og brukernes evne til å mestre eget liv. Fysisk aktivitet kan være en slik selvhjelpsstrategi. Omfanget av psykiske lidelser gjør det åpenbart at helsevesenet ikke kan hjelpe alle, og det er derfor behov for strategier som kan hjelpe den enkelte å mestre problemene selv på en bedre måte, sier Kjersti Karoline Danielsen.

Mangler oversikt

– Fysisk aktivitet nevnes i stadig flere rapporter, stortingsmeldinger, planer og strategier. Utfordringen er at fysisk aktivitet ofte ikke settes inn i en kontekst. Fysisk aktivitet omtales som bra, men det beskrives og utdypes i svært liten grad hva som bør gjøres og hvordan. Vi mangler en oversikt over hva som gjøres i kommunen, sier forsker Kjersti Karoline Danielsen. Hun ber kommunene tipse henne om arbeid med fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid. Kjersti Karoline Danielsen kan treffes på kjersti.k.danielsen@uia.no