Disch

E-læring er nyttig – og særlig hvis du har en mentor

Minst tre av ti ansatte som jobber med psykisk utviklingshemmede er ufaglærte. E-læring kan øke fagkunnskapen deres, særlig hvis de har en mentor på egen arbeidsplass å diskutere med.

Det kommer fram i en evaluering av grunnleggende opplæring av nyansatte og ufaglærte som jobber i bolig for mennesker med psykisk utviklingshemming.

Les hele rapporten fra Vestfold her.

Satt opp med syv moduler

Evaluering bygger på intervjuer med et utvalg enhetsledere og en spørreundersøkelse blant ansatte som har gjennomført opplæringsprogrammet. Av de som hadde gjennomført E-læringsprogrammet var utdanningsbakgrunnen denne:

Grunnskole: 29 prosent
Videregående skole: 53 prosent
Høgskole eller universitet: 18 prosent.

E-læringsprogrammet er organisert i syv moduler:

  • Taushetsplikt
  • Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
  • Etikk og arbeid i andres hjem
  • Målrettet miljøarbeid
  • Pasientrettighetslovens kapittel 4A
  • Legemiddelhåndtering
  • Lov om kommunal helse – og omsorgstjenester kapittel 9

Avdekket behov for mer kunnskap

E-læringsprogrammet er laget av  Sandefjord kommune og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold (USHT-V), Fagnettverket innen utviklingshemming i Vestfold og Feber film og er ledet av prosjektleder Ida Eide Johansen ved USHT-V.
E-læringsprogrammet  er finansiert fra Fylkesmannen i Vestfold og Helsedirektoratet.
E-læringsprogrammet ble lansert i juni 2015 gjennom  KS læring.

Tilsyn gjennomført av fylkeslegene har avdekket behov for kompetanseheving, spesielt blant ufaglærte kommunale medarbeidere som jobber med mennesker med utviklingshemming.

Vet ikke om det når ut

– Det er gjennomført mange ulike kompetansetiltak i norske kommuner rettet mot denne gruppen. Men spørsmålet er om de i tilstrekkelig grad når ut, sier førstelektor Per Gunnar Disch ved Senter for omsorgsforskning Sør. Disch har gjennomført undersøkelsen i Vestfold sammen med Ida Eide Johansen.

Åtte ledere og 17 ansatte har svart på spørreskjema. De er positive til denne måten å lære på. Blant annet fordi de kunne ta kurset i og utenfor  arbeidstid, og fordi det var mulig å se filmer og gå fram og tilbake i programmet for å gjennomgå innhold flere ganger. Og fordi temaene ble presentert slik at det bidro til at de reflekterte over situasjoner og ansvar.

Ekstra nyttig med mentor

Disch mener at kursdeltakere som har en mentor å reflektere sammen med fikk ekstra utbytte av opplæringen. En mentor kan for eksempel være en erfaren kollega. Det var også viktig at arbeidsgiver hadde satt seg inn i e-læringsprogrammet og avtalte når de ansatte kunne bruke tid på dette hvis det skulle skje i arbeidstiden. Kursdeltakerne og lederne syntes temaene var relevante, men etterlyste pårørendearbeid, samhandling med frivillige og tolking av språk til psykisk utviklingshemmede.

Les når det passer

E-læring har en rekke fordeler. Kompetanse er tilgjengelig hvor og når man vil, og det er ingen begrensning på antall lærende. Det er enkelt å oppdatere fagstoff, og deltakerne slipper å bruke tid og penger på reise til et undervisningssted.

Det er mange tilbud om e-læring for dem som jobber med psykisk utviklingshemmede. Disch mener derfor at før nye program skal utvikles så bør det undersøkes om det kan samarbeides med andre om å lage et felles opplegg, eller bygge videre på eksisterende tilbud.

Flinkere til å reflektere

– Flertallet av de ansatte i Vestfold som deltok i e-læringen har fått økt refleksjonsnivå. Dette var etter intensjonen med opplæringen, siden mange er ufaglærte. Men vi ser også at ansatte som har fagutdanning på videregående skole eller høgskole sier at de syntes programmet var nyttig, sier Disch.