Forsker Jørn Isaksen ved Senter for omsorgsforskning, øst skal telle avvik.

Bidrar til trygghetsstandard i sykehjem

Er det laget en ernæringsplan for hver pasient, er alle pasientene veid siste måned og er funksjonsnivået deres sjekket jevnlig? Nå skal avvik ved sykehjem og i kommuner kartlegges.

Avvik innen pleie og omsorg ved sykehjem og i hjemmetjenester kan være alvorlig.

Vil ha mindre uønsket variasjon

Helsedirektoratet utvikler nå en trygghetsstandard som et felles rammeverktøy for sykehjem og kommuner.

Senter for omsorgsforskning skal bidra i arbeidet som skal

• innhente kunnskap om kvalitetssystemer

• prøve ut trygghetsstandarden i utvalgte sykehjem

• sørge for en resultatevaluering av prosjektet

• bidra til spredning av trygghetsstandarden, slik at sykehjem over hele landet kan ta den i bruk.

Målet er å redusere uønsket variasjon i opplevd kvalitet for pasienter og pårørende, og at det blir et likeverdig tilbud på tvers av institusjoner og kommuner.

Tester i fire kommuner

I 2016 ble Tromsø, Sortland, Kristiansund og Eidskog valgt ut som prøvekommuner. Her skal det prøves ut trygghetsstandarder. Ut 2018 skal det foregå følgeforskning ved 17 sykehjemsavdelinger i disse kommunene. 

Forskere ved Senter for omsorgsforskning skal intervjue ansatte for å høre hvordan de opplever nye trygghetsstandarder.

Videre skal det samles inn data fra arbeidet ved avdelingene.

Sjekker nattfaste

Dette kan være hvor ofte beboerne veies og hvor mange som blir veid, er mat- og måltidspreferanser kartlagt ved beboerens innkomst, antall timer fra kveldsmat til frokost (såkalt nattfaste), antall ansatte som har mottatt opplæring i "Måltid og ernæring" og om tannhelsen rapporteres etter belegg- og slimhinneindeks.

Andre ting som skal kartlegges er hvor mange ansatte som har mottatt opplæring i omsorg ved livets slutt og om avdelingen har et system med palliativ plan. For å nevne noe.

Vil snakke med ansatte

– Trygghetsstandard skal bidra til at individuelle behov hos de som mottar tjenesten blir ivaretatt. Det betyr at arbeidet skal utføres i tråd med lovverkets krav og kommunens fastsatte standard for tjenesten, og det skal være faglig oppdatert praksis, sier forsker Jørn Isaksen ved Senter for omsorgsforskning, øst.

Han skal lede evalueringen av prosjektet.

Intervju av ansatte skal utføres av forskerne Anette Fagertun og Gudmund Ågotnes ved Senter for omsorgsforskning, vest.

Vil finne god standard

Helsedirektoratet er særlig opptatt av å implementere kunnskapsbasert praksis innen områdene ernæring, aktivitet og omsorg ved livets slutt.

– «Alle» vet at det skjer kvalitetsavvik. Uansett er det viktig å få dette dokumentert, slik at en kan finne gode standarder som blir tatt i bruk og som blir del av de daglige rutinene over tid, sier Isaksen.

Evalueringen – eller følgeforskningen – skal vise om kommunen oppnår bedre resultater gjennom å følge trygghetsstandardens anbefalinger og metoder. Det skal også sjekkes om standardene som skal tas i bruk er hensiktsmessige for kommunene.

– Hvorfor skjer det avvik?

– Det kan knyttes til ledelse, klinisk praksis, regelverk, kompetanse, kultur ved arbeidsplassen og så videre. Hvis jeg skal trekke ut én årsak til avvik, så vil jeg knytte dette til mangel på system som gjør at kunnskap blir tatt i bruk. Men årsak og omfanget skal vi studere nå, sier Isaksen.

Trygghetstandard i sykehjem omfatter disse områdene: 

  • Ledelse
  • Struktur og prosesser
  • Kunnskapsbasert praksis
  • Aktiv og meningsfylt tilværelse
  • Ernæring, mat og måltider
  • Omsorg ved livets slutt
  • Pasientresultater
  • Innovasjon