Line Helgerud Skarstad

«Alle» ville ha kurset om hverdagsmestring

Gran kommune skulle lage et e-læringskurs i hverdagsmestring for å lære opp de ansatte i helse – og omsorgstjenesten. Plutselig var kurset tatt i bruk av 32 andre kommuner, også.

– E-læringskurs er enkelt å ta for de ansatte. Dessuten er det lett å dele med andre som kan ha nytte av kurset. Når det første er laget, så er det perfekt for deling.

Skal klare seg selv

Det sier Line Helgerud Skarstad i Gran kommune i Oppland. Hun er sykepleier med spesialisering i psykisk helsearbeid. I tillegg har hun tatt utdanning innen motiverende intervju, aktiv omsorg og hverdagsrehabilitering.

Gran kommune startet for tre år siden arbeidet med å ruste innbyggere, ansatte og ledere for nye tider gjennom Piloten Hadeland.

Ett av tiltakene var hverdagsmestring, hvor flere mennesker skal klare seg selv ved hjelp av motivering og tilrettelegging.

Også Fylkesmannen i Oppland støttet prosjektet.

Måtte snu holdninger

Da ble det nødvendig å snu holdninger hos ansatte, pårørende og brukere. Ett tiltak som Gran kommune satset på var opplæring. I stedet for tradisjonelle kurs med fysisk oppmøte, gikk de for e-læring.

– Tradisjonelle kurs har mange kvaliteter, for eksempel muligheten for gruppearbeid og refleksjoner sammen med andre. Men det er kostbart, og det er noen ganger vanskelig å samle alle som bør delta. Derfor valgte vi e-læring, for nå får alle ansatte muligheten til «å gå på kurs», sier Line Helgerud Skarstad.

Sett av én time

Hun har jobbet i teamet for hverdagsrehabilitering i Gran kommune siden det ble opprettet i 2012, og fikk to måneder frikjøp fra jobben sin for å lage e-læringskurset.

Kurset tar omtrent én time å gjennomføre, og er delt opp i tre deler hver på 20 minutter. Dette gjør at de ansatte har mulighet til å ta kurset i arbeidstiden, fordelt over flere dager.

Kurset inneholder film, illustrasjoner, spørsmål og faktaopplysninger. Det er en interaktiv form for læring, der deltakeren selv er en aktiv deltager som får repetisjon av tema gjennom å svare på ulike quiz om hverdagsmestring underveis. 

Brukt i 32 kommuner

Kurset ligger på KS Læring og heter Hverdagsmestringskurs e-læring. Deltakerne bruker Min-ID for å logge seg på.

Gran kommune fikk penger gjennom prosjektet Piloten Hadeland til å lage kurset. Snart så de at opplæringen burde legges ut på KS Læring, som er en nasjonal læringsplattform som mange kan bruke kostnadsfritt.

Så langt har 566 personer i 32 kommuner tatt Gran-kurset, noe Skarstad synes er svært positivt.

– Hele KS Læring er genialt, og det baserer seg på prinsippet om delingskultur. Mange kommuner strever med de samme utfordringene, og vi burde være flinkere til å samarbeide og lære av hverandre. Det er ressursbesparende og effektivt. For oss er det derfor veldig hyggelig å kunne bidra til kunnskapsheving i kommunene, og vi håper andre kommuner lager e-læringskurs om andre tema som vi kan benytte i fremtiden, sier Skarstad.

Så til Stavanger

– Hvordan kan jeg vite at kurset er faglig oppdatert og at kunnskapen dere formidler er kunnskapsbasert?

– Vi snakket med målgruppene for kurset om hva de ønsket å vite mer om. Vi har også gjennomført fokusgruppeintervju med brukerrepresentanter, hvor de fikk uttale seg om innholdet i e-læringskurset. I tillegg har jeg og andre ansatte med mange års erfaring fra hverdagsmestring sett hvor det trengs mer kompetanse. Innholdet er satt sammen med mange konkrete eksempler, med blant annet egenlaget film om hverdagsmestring og film fra Stavanger kommune, sier Skarstad.

«Hva er viktig for deg?»

En informasjonsmedarbeider i Gran kommune har vurdert tekster og språk ut fra anbefalinger om klarspråk. Det var viktig for oss at kurset skulle være forståelig for alle, ikke bare helsepersonell, men også brukere og pårørende, sier Skarstad. KS Læring har bistått med teknisk tilrettelegging.

Her eksempel på spørsmål fra kurset, og hvor deltakerne kan velge ett eller flere svar:

Hva er viktig å huske på når du skal jobbe med hverdagsmestring?

Velg ett eller flere svar

1. Du er opptatt av personens diagnoser og problemer, og lager gode tiltaksplaner ut i fra disse. 

2. Du bør spørre personen du hjelper: Hva er viktig for deg?

3. Du lager gode mål for personen som du mener er riktig.

4. Du tenker at du vet best, og jobber slik du alltid har gjort. Stakkars gamle krok, som fortjener hjelp - ikke trening. 

5. Du støtter og motiverer personen til egenaktivitet. 

6. Du observerer og vurderer personens ressurser, før du bistår med hjelp. 

7. Du tar med pårørende i den første samtalen og informerer om hverdagsmestring. Du oppmuntrer også pårørende til å delta. 

8. Du tenker at hverdagsmestring er viktig for at flest mulig skal leve et aktivt og godt liv og bo hjemme lengst mulig.