Eldre dame i bilen

Et aldersvennlig samfunn – et anliggende på tvers av fag og departement

Sist uke fikk Norge sin fjerde Solberg-regjering. Denne gangen uten en eldreminister. Det er vi glad for. Gamle mennesker har like sammensatte og varierte liv og behov som alle andre mennesker.

Som aktive forskere innenfor feltet eldre/eldreomsorg, er vi opptatt av at alderdommen er en del av livsløpet. Gamle mennesker har like sammensatte og varierte liv og behov som alle andre mennesker. Og ulikhetene innad i gruppen «eldre» er etter alt å dømme større enn forskjellene mellom «eldre» og andre grupper. Gamle mennesker skal, som alle andre borgere, ivaretas av alle departement og alle ministre. Klima- og miljøpolitikken er også de gamles politikk. Det samme gjelder kulturpolitikken, likestillingspolitikken, samferdselspolitikken, forskningspolitikken, energipolitikken, helsepolitikken, distriktspolitikken, og så videre og så videre. Alle departement og alle ministre har ansvar for å skape et aldersvennlig samfunn. Og aldersvennlige samfunn er samfunn det er godt å leve i for alle, i alle aldre.

Nettverk for aldersvennlige byer

Verdens helseorganisasjon (WHO) har tatt initiativ til å etablere et nettverk for aldersvennlige byer og lokalsamfunn (WHO Global Network for Age-friendly Cities and Communities). Dette er byer og lokalsamfunn som har forpliktet seg til å skape lokalmiljø som er inkluderende og tilgjengelige for mennesker i alle aldersgrupper, herunder også de eldre. Lokale tiltak er på ingen måte begrenset til helse- og omsorgssektoren, men omfatter områder som byplanlegging, transport, boliger, sosial deltakelse, sysselsetting og kulturliv. Nettverket ble etablert for å tilrettelegge for utveksling av erfaringer og gjensidig læring mellom byer og lokalsamfunn i ulike deler av verden, innenfor svært ulike kulturelle og sosio-økonomiske kontekster. Det gjøres mye bra i mange byer og lokalsamfunn, og vi har uten tvil mye å lære av hverandre.

Møteplasser på tvers av generasjoner

Vi er tilknyttet et internasjonalt og tverrfaglig forskningsmiljø som utforsker nettopp «lovende praksiser»; altså lærdommer, både av det konkrete og det generelle, som kan være verdt å spre videre. Forskningsprosjektet ledes av professor Tamara Daly ved York University i Canada og er finansiert av det canadiske forskningsrådet. Prosjektet Imagining Age-Friendly «Communities within Communities»: International Promising Practices har til hensikt å skape kunnskap om aldersvennlige samfunn som ivaretar mangfoldet i gruppen «eldre» (kvinner, menn, ikke-binære, LGBTOQ2S-personer, urfolk, etniske minoriteter, personer som lever i fattigdom, personer med funksjonsnedsettelser, personer med demens, personer med utfordringer knyttet til rus). Prosjektet gjennomføres over en sjuårsperiode og involverer blant annet kortere intensive feltbesøk i en rekke erklærte «age-friendly cities» i flere land (Canada, Australia, New Zealand, Danmark, Taiwan og Norge). I desember gjennomførte forskergruppen et feltbesøk i Bergen, som inkluderte observasjoner og samtaler i svært varierte sammenhenger som eksempelvis kjøpesenter, bibliotek, sykehjem, og bysentrum.  Samtaler med arkitekter fra Bergen Byarkitekter, var en viktig del av feltbesøket, mens det nære samspillet vi observerte mellom kommune, frivillige organisasjoner og forretningsdrivende ved et kjøpesenter nær Bergen fremsto som et av flere lovende eksempler på utvikling av aldersvennlig samfunn og omgivelser. En fellesnevner for observasjoner og samtaler fra feltbesøket var behovet for og betydningen av møteplasser på tvers av generasjoner. Møteplasser som tilbyr noe annet enn konkrete tjenester; steder å møtes, å være, å leve. Prosjektet viser med all tydelighet at aldersvennlige samfunn ikke er et anliggende for helse- og omsorgstjenesten alene.

Kunnskapsbasert politikkutforming

Alderdom er ikke en sykdom eller et helseproblem i seg selv, men en fase i livsløpet. Samtidig vet vi også at mange av de eldste eldre har sammensatte plager, kroniske sykdommer og nedsatt funksjonsevne og sansetap. Disse menneskene trenger helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet. Senter for omsorgsforskning bidrar med tverrfaglig forskning slik at politikken som skal skape aldersvennlige samfunn kan være kunnskapsbasert. Vi vil med stor interesse følge med på hvordan den voksende og heterogene gruppen «eldre» ivaretas i alle departement og av alle ministre i tiden fremover.