Prioritering i omsorgen

PriCare. Et prosjekt om prioriteringer i helse- og omsorgstjenesten.

Prosjektet PriCare skal utvikle ny kunnskap om og innsikt i prioriteringsutfordringer i helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner.

Prosjektsammendrag:

Gjennom det siste tiåret har de kommunale helse- og omsorgstjenestene i Norge gjennomgått dramatiske endringer, med nye ansvarsområder, oppgaver, innhold og organisering. Kommunene har stor frihet til å utforme tjenester, noe som har ført til mange ulike tjenestemodeller. Å utvikle tjenester for befolkningen innen stramme rammer, gir store lokale prioriteringsutfordringer. I prosjektet PriCare er hovedmålet å utvikle kunnskap om og innsikt i hvordan helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner utformes. Vi skal spesielt undersøke dilemmaer og prioriteringsutfordringer og konsekvensene slike utfordringer har for helse- og omsorgstjenestene. Vi tar utgangspunkt i fire noder i våre analyser: tjenestetilbud (hvilke tjenester gis under hvilke betingelser), fordeling (hvordan tjenestene fordeles), levering (hvordan tjenestene leveres), og styring (hvordan tjenestene evalueres, vedlikeholdes og endres). Analysene vil bygge på registerdata, spørreskjema til norske kommuner og casestudier hvor vi kombinerer observasjoner, dokumentanalyse og intervjuer med politikere, helsepersonell, brukere av tjenestene og deres pårørende. Resultatene skal bidra til å kunne diskutere betydningen endringene har for grunnleggende verdier i vår velferdsstat; rettferdighet, likhet og universell tilgjengelighet. Et overordnet mål for prosjektet er å utvikle teoretiske og metodologiske tilnærminger som danner grunnlaget for kontinuerlige analyser av utviklingstrender i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Vi vil dra veksler på sterk brukerinvolvering gjennom alle faser og deler av prosjektet.

Kontaktperson:
Ragnhild Hellesø, Professor
Senter for omsorgsforskning, øst
Telefon: 22 85 05 66
E-post: ragnhild.helleso@ntnu.no

Finansiering: Norges Forskningsråd, 2017 - 2021